Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu quyết định phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Quyết định phê duyệt liên kết giáo dục
43

Quyết định phê duyệt liên kết giáo dục

Mẫu quyết định về việc phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Mẫu quyết định về việc phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung liên kết… Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giáo dục

Mẫu thông báo công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài như sau:

………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………/QĐ-……..

……………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài
….. (1) ……

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH/THÀNH PHỐ
……(2)…….

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………………….. ;

Căn cứ Nghị định số …../2018/NĐ-CP ngày….tháng…năm…. của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Xét đề nghị của …….(4)……. và …….(6)……. tại Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục … (1) ……… ngày ….. tháng …… năm …….;

Xét đề nghị của ……….(3)……..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt liên kết …………………………(1)……………………… giữa các Bên:

Bên Việt Nam: …………………………………..(4)………………………………………………….

– Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….

– Fax: …………………………………………………………………………………………………………………

– Website: …………………………………………………………………………………………………………..

– Quyết định thành lập: ……………………………………(5)……………………………………..

Bên nước ngoài: …………………………………………..(6)……………………………………..

– Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

– Fax: …………………………………………………………………………………………………………………

– Website: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giấy phép thành lập: ………………………………(7)…………………………………………….

Điều 2. Các Bên liên kết có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những cam kết, kế hoạch được trình bày trong Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết với những nội dung chính sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: …………………………………(8)……………………………………..

2. Thời gian và chương trình giảng dạy: ………………….(9)…………………………………….

3. Ngôn ngữ giảng dạy: ………………………………….(10)……………………………………

4. Đội ngũ giáo viên: …………………………………….(11)…………………………………….

5. Quy mô giảng dạy: ……………………………………(12)…………………………………….

6. Địa điểm giảng dạy: ………………………………….(13)……………………………………..

7. Văn bằng/chứng chỉ: …………………………………(14)……………………………………..

8. Kinh phí đào tạo và quản lý tài chính: ……………..…(15)…………………………………….

Điều 3. Sau mỗi năm học …………….(16)…………… chịu trách nhiệm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện và quản lý liên kết và định kỳ 6 tháng một lần cập nhật cơ sở dữ liệu về liên kết giáo dục với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

………….(17)………… chịu trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra công tác tổ chức thực hiện và quản lý liên kết của các bên liên kết theo Quyết định này và Hồ sơ liên kết đã phê duyệt.

Điều 4. Thời hạn hoạt động của liên kết là…………………………………………………………………

Điều 5. Hiệu lực của quyết định; cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– …………………;
– …………………;
– Lưu: VT, ……….

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên liên kết giáo dục;

(2) Tên tỉnh/thành phố;

(3) Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo Quyết định phê duyệt liên kết;

(4) Tên của bên liên kết Việt Nam;

(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;

(6) Tên của bên liên kết nước ngoài;

(7) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục nước ngoài, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản;

(8) Đối tượng và yêu cầu về trình độ đầu vào, năng lực sử dụng ngoại ngữ và các yêu cầu khác;

(9) Thời gian học (năm học hoặc học kỳ), thời lượng chương trình giáo dục;

(10) Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình giảng dạy;

(11) Quy định về giáo viên tham gia giảng dạy (trình độ chuyên môn và năng lực sử dụng ngoại ngữ);

(12) Số lượng dự kiến tuyển sinh hàng năm;

(13) Địa điểm thực hiện liên kết;

(14) Tên văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận và cơ sở cấp;

(15) Mức thu học phí (toàn khóa học hoặc theo năm học), nguồn kinh phí tài trợ (nếu có);

(16) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam và tên cơ sở giáo dục nước ngoài

(17) Đơn vị được giao nhiệm vụ.

Mẫu quyết định về việc phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Mẫu quyết định về việc phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm