Biểu mẫuBiểu mẫu trực tuyến

Mẫu quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại theo Nghị định 124
19

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại theo Nghị định 124

Mẫu quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại là gì? Mẫu quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại là gì?

Mẫu quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin xác minh nội dung…

2. Mẫu quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại theo Nghị định 124

Mẫu quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại

…………..(1)…………

…………..(2)…………

________

Số: …/QĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

……,ngày … tháng … năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác minh nội dung khiếu nại

____________

………………………….. (3)………………………….

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số /2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ…………………………………………………………………………………………….. (4);

Căn cứ…………………………………………………………………………………………….. (5);

Theo đề nghị của…………………………………………………………………………………….. (6).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của …(7)… về việc ….(8)….Thời gian xác minh là …. ngày.

Điều 2. Thành lập Đoàn (hoặc Tổ) xác minh gồm:

1. Ông (bà)………. chức vụ ……………….. Trưởng Đoàn (Tổ trưởng).

2. Ông (bà)………. chức vụ ………………. Phó trưởng Đoàn (Tổ phó) (nếu có).

3. Ông (bà) ……………………. chức vụ ……………………………. Thành viên .

Đoàn (Tổ) xác minh có nhiệm vụ xác minh làm rõ nội dung khiếu nại được nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Trưởng Đoàn (Tổ trưởng), Thành viên xác minh thực hiện quyền, nghĩa vụ của người có trách nhiệm xác minh theo quy định của Luật Khiếu nại và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. …(9)…; những người có tên tại Điều 2 và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, hồ sơ.

CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

3. Mẫu quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại theo Thông tư 60/2014/TT-BCA

………………(1)
.…………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số:…./TB-(…3)

………(4), ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xác minh nội dung khiếu nại

…………………………………(5)

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 Hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân;

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại đề ngày……/……/…… của ………………(6)

địa chỉ: ………………………………… ……đối với …………………………………(7);

Xét đề nghị của ……………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho ………………(8) tiến hành xác minh nội dung khiếu nại đối với ……………………………………………………………………………(7)

Nội dung xác minh: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………(9)

Điều 2. Thành lập Đoàn/Tổ xác minh nội dung khiếu nại gồm: (10)

1. ………………………………………………………………………..;(11)

2. ………………………………………………………………………..;

3. ………………………………………………………………………..;

…………………………………………………………………………….

Điều 3. Trưởng Đoàn xác minh (hoặc Tổ trưởng xác minh hoặc Đ/c………) có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch xác minh trình (12) ……………………phê duyệt để tiến hành xác minh những nội dung ghi tại Điều 1. Đoàn xác minh (hoặc Tổ xác minh hoặc Đ/c……) thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an về khiếu nại.

Thời hạn xác minh…………………….ngày, kể từ ngày…..tháng…..năm…..

(không kể ngày nghỉ).

Việc xác minh nội dung khiếu nại hoàn thành sau khi có Quyết định về việc giải quyết khiếu nại.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí có tên ở Điều 2 (hoặc Đ/c …………), …………….(13), …………….(14), ……….…….(15)

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– …..

– Lưu: ….

………………………(12)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm