Lời bài hátTài liệu

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Mẫu đơn xin tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất
1689

Mẫu đơn xin tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ban hành theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mời các bạn tham khảo.

1. Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là gì?

Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là mẫu do các cơ quan, doanh nghiệp gửi lên bảo hiểm xã hội nhằm xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động. Mẫu gồm các thông tin: Tên đơn vị, mã đơn vị, mã số thuế, số lao động phải giảm….

Đây là mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ người lao động trong tình hình dịch bệnh khó khăn, kéo dài, người lao động không có việc làm…. nên các cơ quan doanh nghiệp làm đơn đề nghị này để hỗ trợ.

2. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Mẫu số 01

TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (nếu có)

TÊN ĐƠN VỊ
_________

Số: ……./ …………

V/v: Đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Kính gửi: BHXH tỉnh/huyện ……………. (nơi đang tham gia BHXH)

1 . Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………..

2 . Mã số đơn vị:……………………………………………………………………………………………………….

3 . Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………….

4 . Số lao động phải giảm theo quy định tại Điều 5 Quyết định số ……/2021/QĐ-TTg ngày …/…/2021: ……… người, trong đó số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng là: ………. người (danh sách chi tiết kèm theo).

5 . Đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là …….. tháng, từ tháng …. năm ……… đến tháng …. năm ………

6 . Hồ sơ kèm theo (nếu có):………………………………………………………………………………………..

…….., ngày…. tháng… năm…..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGỪNG VIỆC MÀ THỜI GIAN NGỪNG VIỆC TỪ 14 NGÀY LÀM VIỆC TRỞ LÊN TRONG THÁNG

(Kèm theo văn bản số………… /……. ngày………. tháng……….. năm………. của <tên đơn vị sử dụng lao động> về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)

(Nằm trong Mẫu số 01)

TT

Họ và tên

Mã số BHXH

Tháng, năm bắt đầu nghỉ việc

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

2

Nguyễn Văn B

3

Nguyễn Văn C

…..

…….., ngày ….. tháng ….. năm……..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm