Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 03-VDS: Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
40

Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 03-VDS: Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là biểu mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Mẫu giấy nêu rõ nội dung xác nhận… Mẫu được ban hành theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân nhân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy xác nhận

Mẫu số 03-VDS (Ban hành hèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../GXN-TA

…………., ngày ….. tháng …. năm …….

GIẤY XÁC NHẬN
ĐÃ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Kính gửi:(2) ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:(3) …………………………………………………………………………………………………………

Ngày ……tháng …….năm…….. , Tòa án nhân dân…………………. nhận được đơn yêu cầu của(4)…………….. đề ngày…… tháng ……năm……… nộp trực tiếp/do dịch vụ bưu chính chuyển đến/bằng phương thức gửi trực tuyến, yêu cầu Tòa án giải quyết(5) …………………………………

Tòa án nhân dân………………………… sẽ tiến hành xem xét đơn yêu cầu theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;(6)
– Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.

NGƯỜI NHẬN ĐƠN(7)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03-VDS:

(1) Ghi tên Tòa án nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người nộp đơn yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thì ghi “- là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày………….” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4) Nếu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi loại việc dân sự (ví dụ: “tuyên bố một người là đã chết”; “hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp”; “tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu”).

(6) Trường hợp đơn yêu cầu gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án thì ghi địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người yêu cầu.

(7) Công chức thuộc bộ phận hành chính-tư pháp của Tòa án nhận đơn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu treo của Tòa án.

Mẫu số 03-VDS

Mẫu số 03-VDS

Thiquocgia.vn vừa giới thiệu tới bạn đọc mẫu số 03-VDS là biểu mẫu hành chính về tố tụng dân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm