Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu tờ trình đề nghị phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên

Phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên
15

Phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên

Mẫu tờ trình đề nghị phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên là mẫu tờ trình được lập ra để trình về việc phân loại và khen thưởng cho tổ chức Đảng và Đảng viên. Mẫu tờ trình nêu rõ kết quả công tác Đảng trong năm vừa qua, những thành viên được khen thưởng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình tại đây.

1. Tờ trình đề nghị phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên số 1

Mẫu tờ trình đề nghị phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

ĐUBP/CB: …………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐUBP/CB: ……………….

……, ngày …..tháng ……..năm ……

TỜ TRÌNH

đề nghị đề nghị xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên,

tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Kính gửi: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Thực hiện hướng dẫn và quy định của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy bộ phận/chi ủy chi bộ báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm ……….. và đề nghị xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm ……….. như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM ………..

1. Ưu điểm

Năm ……….., Đảng bộ bộ phận/chi bộ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lý; công tác cán bộ đi vào nền nếp; công tác đào tạo được chú trọng mở rộng quy mô, ổn định về chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có hiệu quả; hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường; cơ sở vật chất, tài chính phát triển lành mạnh, minh bạch; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên ổn định và được nâng cao; an ninh, trật tự và an toàn trong đơn vị được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất; cán bộ, học sinh, sinh viên đồng thuận, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên (năm ……….. đã kết nạp được … đảng viên, trong đó có … cán bộ và …. học sinh, sinh viên, học viên).

Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Khuyết điểm

Bên cạnh đó, năm ……….., Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ còn một số khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục như sau: ….

3. Tổng hợp chung năm ………..

– Năm ……….., đơn vị được tặng Bằng khen/Giấy khen của….

– Năm học ……. ……….., viện/khoa/phòng… được … Nhà trường công nhận là tập thể Lao động tiên tiến.

– Năm học ……. ………..: Công đoàn bộ phận khoa được Công đoàn Trường công nhận là công đoàn bộ phận xuất sắc.

– Năm học ……. ………..: Liên chi đoàn viện/khoa được Đoàn trường công nhận là liên chi đoàn xuất sắc.

– Năm học ……. ………..: Liên chi hội sinh viên viện/khoa được Hội Sinh viên Trường công nhận là liên chi hội xuất sắc.

Có hồ sơ, văn bản minh chứng kèm theo.

II. ĐỀ NGHỊ XẾPLOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG

Căn cứ hướng dẫn và quy định của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy bộ phận/chi ủy chi bộ đã họp và bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xếp loại: (chọn 1 trong 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) với số phiếu biểu quyết là …/… (đạt ….%).

Đảng ủy bộ phận/Chi ủy chi bộ tự chấm điểm tổ chức đảng đạt: …/100 điểm.

Có hồ sơ, văn bản minh chứng kèm theo.

III. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

Căn cứ hướng dẫn và quy định của cấp ủy cấp trên, chi bộ đã họp và bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xếp loại đảng viên năm ……….. như sau:

Có hồ sơ, văn bản minh chứng kèm theo.

IV. ĐỀ NGHỊ XẾPLOẠITẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Căn cứ hướng dẫn và quy định của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy bộ phận/ chi ủy chi bộ đề nghị xếp loại tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị năm ……….. như sau:

1. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý: (chọn 1 trong 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) với số phiếu biểu quyết là …/… (đạt ….%).

2. Đối với cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý:

2.1. Đồng chí Nguyễn Văn A: (chọn 1 trong 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) với số phiếu biểu quyết là …/… (đạt ….%).

2.2. Đồng chí Nguyễn Văn B: (chọn 1 trong 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) với số phiếu biểu quyết là …/… (đạt ….%).

2.3. Đồng chí Trần Thị A: (chọn 1 trong 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) với số phiếu biểu quyết là …/… (đạt ….%).

2.4. Đồng chí Trần Thị A: (chọn 1 trong 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ) với số phiếu biểu quyết là …/… (đạt ….%).

Có hồ sơ, văn bản minh chứng kèm theo.

V. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Căn cứ quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và những thành tích đạt được trong năm ……….., Đảng ủy bộ phận/chi ủy chi bộ kính đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khen thưởng như sau:

1. Tập thể: Đảng bộ bộ phận/chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm …………

Có hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm theo.

2. Cá nhân: Có …. đồng chí đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm …………

Danh sách cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Số phiếu

1

Nguyễn Văn A

Bí thư chi bộ, Trưởng khoa

/

2

Nguyễn Văn B

Giảng viên

/

3

Trần Thị C

Sinh viên lớp…..

/

Có hồ sơ, văn bản minh chứng kèm theo.

Kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định xếp loại và khen thưởng.

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN/CHI BỘ

– Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, BÍ THƯ

– Lưu đảng bộ bộ phận/chi bộ.

Ghi chú: Đồng chí Bí thư sau khi làm xong tờ trình này thì gửi lên Văn phòng Đảng ủy bản in (cùng với hồ sơ tổng kết) và file word (qua email: ……………).

2. Tờ trình đề nghị phân loại và khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên số 2

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………

ĐUBP/CB: ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……………………..

………., ngày…tháng….năm….

TỜ TRÌNH

đề nghị phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý

và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm ……..

Kính gửi: – Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Thực hiện Quy định số ……………… ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ………….. về nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp; Quy định số ……………. ngày ………. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ……………. về nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại đảng viên và Hướng dẫn số ……………… ngày ……………….. của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017, Đảng ủy bộ phận/chi ủy chi bộ báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2017 và đề nghị phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM………

1. Ưu điểm

Năm 2017, Đảng bộ bộ phận/chi bộ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lý; công tác cán bộ đi vào nền nếp; công tác đào tạo được chú trọng mở rộng quy mô, ổn định về chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có hiệu quả; hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường; cơ sở vật chất, tài chính phát triển lành mạnh, minh bạch; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên ổn định và được nâng cao; an ninh, trật tự và an toàn trong đơn vị được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất; cán bộ, học sinh, sinh viên đồng thuận, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên (năm 2017 đã kết nạp được … đảng viên, trong đó có … cán bộ và …. học sinh, sinh viên, học viên).

Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Khuyết điểm

Bên cạnh đó, năm 2017, Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ còn một số khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục như sau: ….

– …………………………………………………………………………………………………….

– …………………………………………………………………………………………………….

– …………………………………………………………………………………………………….

3. Tổng hợp chung năm……….

– Năm 2017, đơn vị được tặng Bằng khen/Giấy khen của….

– Năm học 2016 – 2017, viện/khoa/phòng… được … Nhà trường công nhận là tập thể Lao động tiên tiến.

– Năm học 2016 – 2017: Công đoàn bộ phận khoa được Công đoàn Trường công nhận là công đoàn bộ phận xuất sắc.

– Năm học 2016 – 2017: Liên chi đoàn khoa được Đoàn trường công nhận là liên chi đoàn xuất sắc.

– Năm học 2016 – 2017: Liên chi hội sinh viên khoa được Hội Sinh viên Trường công nhận là liên chi hội xuất sắc.

Có hồ sơ, văn bản minh chứng kèm theo.

II. ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG

Căn cứ Quy định số ………….. ngày ……….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp và Hướng dẫn số ………… ngày …………… của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Đảng ủy bộ phận/chi ủy chi bộ đã họp và bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phân loại: (chọn 1 trong 4 loại: Đảng bộ bộ phận /chi bộ trong sạch, vững mạnh/hoàn thành tốt nhiệm vụ/hoàn thành nhiệm vụ/yếu kém) với số phiếu biểu quyết là …/… (đạt ….%).

Đảng ủy bộ phận/Chi ủy chi bộ tự chấm điểm xếp loại đạt: …/100 điểm.

Có biên bản kiểm phiếu và bảng tự chấm điểm kèm theo.

III. ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Quy định số ………. ngày ……………của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại đảng viên và Hướng dẫn số …………….. ngày ……………. của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, chi bộ đã họp và bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phân loại đảng viên năm 2017 như sau:

1. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3/25 (chiếm … %).

2. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 21/25 (chiếm … %).

3. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 2/25 (chiếm … %).

4. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 3/25 (chiếm … %).

5. Đảng viên chưa phân loại: 3 (mới kết nạp chưa đủ 6 tháng).

Có Báo cáo tổng hợp kết quả đề nghị phân loại đảng viên năm 2017 và biên bản kiểm phiếu kèm theo.

IV. ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Căn cứ Quyết định số …………….. ngày ……………. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy …………..về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức và Hướng dẫn số ………………… ngày ………. của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Đảng ủy bộ phận/ chi ủy chi bộ đề nghị phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị năm 2017 như sau:

1. Kết quả lấy ý kiến của cấp ủy nơi cư trú

Tất cả các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị đều có ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, có xác nhận của cấp ủy cấp trên. Nội dung nhận xét, đánh giá của chi ủy nơi cư trú đều khẳng định các đồng chí đều là những cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; bản thân và gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có mối quan hệ tốt trong gia đình và quan hệ với khối, xóm nơi cư trú; tham gia đầy đủ các cuộc họp do cấp uỷ, chính quyền nơi cư trú triệu tập.

2. Kết quả lấy ý kiến của cấp ủy nơi công tác

Tất cả các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị đều có ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi công tác. Nội dung nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác đều khẳng định các đồng chí luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có kinh nghiệm và năng lực trong công tác lãnh đạo, quản lý; giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có triển vọng phát triển.

3. Kết quả lấy ý kiến nơi công tác (xếp loại bằng phiếu kín):

3.1. Đồng chí Nguyễn Văn A, Bí thư Đảng uỷ bộ phận, Trưởng khoa

+ Xếp loại chuyên môn: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ Xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Lấy ý kiến xếp loại nơi công tác: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3.2. Đồng chí Nguyễn Văn B, Phó Bí thư Đảng uỷ bộ phận, Phó Trưởng khoa

+ Xếp loại chuyên môn: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ Xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Lấy ý kiến xếp loại nơi công tác: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3.3. Đồng chí Trần Thị C, Phó Trưởng khoa

+ Xếp loại chuyên môn: Lao động tiên tiến

+ Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Lấy ý kiến xếp loại nơi công tác: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.

V. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Hướng dẫn số ……………… ngày …………….. của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số …………. ngày …………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ………… về chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên và Hướng dẫn số ……………….. ngày …………… của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và những thành tích đạt được trong năm 2017, Đảng ủy bộ phận/chi ủy chi bộ kính đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường khen thưởng như sau:

1. Tập thể: Đảng bộ bộ phận/chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Có báo cáo thành tích và biên bản đề nghị khen thưởng kèm theo.

2. Cá nhân: …. đồng chí.

Danh sách cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Số phiếu

1

2

3

Có báo cáo thành tích và biên bản đề nghị khen thưởng kèm theo.

Kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định phân loại và khen thưởng.

Nơi nhận:

– Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

– Lưu đảng bộ bộ phận/chi bộ.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN/CHI BỘ
BÍ THƯ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm