Biểu mẫuThủ tục hành chính

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, người lao động năm 2020

Phiếu đánh giá và bình xét người lao động
32

Phiếu đánh giá và bình xét người lao động

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, người lao động năm 2020 dành cho cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020 xin được gửi đến các bạn tham khảo và có thể chỉnh sửa trực tiếp, sử dụng cho bản thân.

1. Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, người lao động năm 2020

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ
Năm………….

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh: …………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: ……………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

……………………………………………………………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm việc:

………………………………………………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

……………………………………………………………………………………………………….

– Năng lực lãnh đạo, quản lý:

……………………………………………………………………………………………………….

– Năng lực tập hợp, đoàn kết

……………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………………………………………………………………….

2. Tự xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm ….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…., ngày ….tháng….năm…..

ĐẠI ĐIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Phiếu đánh giá và phân loại công chức

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm …………..

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ, chức danh: ………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tác phong, lề lối làm việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Tự xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Mẫu số 03

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20…

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……….. Hệ số lương: ………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồnglàm việc đã ký kết:

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………..

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

……………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

…………………………………………………………………………………………………………………

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

………………………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng….năm 20…
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động

– Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

– Căn cứ vào Quyết định số 690/QĐ-TWĐTN-BTC ngày 10/11/2014 của Ban chấp hành trung ương về sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong cơ quan trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Căn cứ Hướng dẫn số 17/HD-TWĐTN-BTC ngày 24/10/2018 của Ban chấp hành trung ương về việc hướng dẫn Kiểm điểm, nhận xét đánh giá kết quả công tác, phân loại cán bộ và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 đối với tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Trung ương Đoàn;

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên xây dựng hướng dẫn cụ thể như sau:

A. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

I. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết trong đó ít nhất 70% vượt mức tiến độ có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

e) Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Viên chức, người lao động quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại mục 1;

b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

d) hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công phụ trách trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu (nhiệm vụ) cơ bản hoàn thành vượt mức; có sáng kiến trong công tác; tổ chức đảng và các đoàn thể của đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; ngoài ra, đối với các đơn vị có nhiều phòng, bộ phận trực thuộc phải có 100% phòng, bộ phận trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 70% phòng, bộ phận trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 80% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết bảo đảm đúng tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

e) Đăng ký họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại mục 1,

b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

d) Hoàn thành từ 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công phụ trách trong đó có ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; tổ chức đảng và các đoàn thể của của đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh; ngoài ra, đối với các đơn vị có nhiều phòng, bộ phận trực thuộc phải có 100% phòng, bộ phận trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

III. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

1. Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết,trong đó hoàn thành ít nhất 80% nhiệm vụ được giao trở lên, tối đa 20% nhiệm vụ chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Đăng ký họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại mục 1;

b) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

c) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành trên 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

d) Hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công phụ trách nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; tổ chức đảng và các đoàn thể của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; ngoài ra, đối với các đơn vị có nhiều phòng, bộ phận trực thuộc phải trên 70% phòng, bộ phận trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ.

IV. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có trên 50% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được đánh giá là không hoàn thành;

b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

h) Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

i) Được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ (theo quy định hiện hành của Đảng) đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

j) Trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại mục 1 ;

b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

d )Cơ quan thuộc thẩm quyền lãnh đạo quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

đ) Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá là không hoàn thành hoặc tổ chức đảng và các đoàn thể của đơn vị yếu kém; ngoài ra, đối với các đơn vị có nhiều phòng, bộ phận trực thuộc hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao hoặc đề ra.

B. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

I. Đối với cá nhân:

1. Danh hiệu lao động tiên tiến:

a) Được lựa chọn trong số các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Xếp loại Đảng, đoàn thể; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; công đoàn viên xuất sắc; đoàn viên xuất sắc trở lên.

c) Mức điểm đánh giá thi đua tối thiểu phải đạt 70 điểm trở lên.

2. Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở:

a) Được lựa chọn trong số các cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

b) Xếp loại Đảng, đoàn thể; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; công đoàn viên xuất sắc; đoàn viên ưu tú.

c) Mức điểm đánh giá thi đua tối thiểu phải đạt 80 điểm trở lên.

II. Đối với tập thể:

1. Tập thể lao động tiên tiến:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch công tác được giao.

b) Có ít nhất 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

c) Tổ chức Đảng, đoàn thể được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

2. Tập thể lao đông xuất săc:

a) Được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

b) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có it nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.

c) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể.

d) Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh,; công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm