Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu văn bản đề nghị xem xét, gia hạn rút vốn

Văn bản đề nghị xem xét, gia hạn rút vốn
55

Văn bản đề nghị xem xét, gia hạn rút vốn

Mẫu văn bản đề nghị về việc xem xét, gia hạn rút vốn

Mẫu văn bản đề nghị về việc xem xét, gia hạn rút vốn là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc xem xét, gia hạn rút vốn. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do xin gia hạn rút vốn… Mẫu được ban hành theo Thông tư 58/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu văn bản đề nghị thay đổi ngân hàng phục vụ

Mẫu báo cáo định kỳ 6 tháng của ngân hàng phục vụ

Mẫu văn bản xác nhận hồ sơ rút vốn của ngân hàng phục vụ

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản đề nghị về việc xem xét, gia hạn rút vốn như sau:

(TÊN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……
V/v: đề nghị xem xét gia hạn rút vốn/ điều chỉnh lịch trả nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh cho dự án …

……., ngày….. tháng…… năm…….

Kính gửi: Bộ Tài chính

– Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

– Căn cứ Thông tư số –/2018/TT-BTC ngày … tháng … năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh;

(Tên Đối tượng được bảo lãnh) đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận việc gia hạn rút vốn/điều chỉnh lịch trả nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh đối với khoản vay cho dự án … theo Thỏa thuận vay ký ngày …. giữa (Tên Đối tượng được bảo lãnh) và (Tên ngân hàng cho vay) được Chính phủ bảo lãnh như sau:

1. Tình hình thực hiện Dự án

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị, gồm các nội dung:

– Tổng số vốn đã rút;

– Tổng dư nợ vay;

– Tình hình trả nợ (gốc, lãi, phí) và trả phí bảo lãnh;

– Tình hình triển khai dự án (tỷ lệ hoàn thành nếu đang trong quá trình xây dựng, rút vốn, tình hình sản xuất kinh doanh nếu đang trong quá trình vận hành và trả nợ).

2. Sự cần thiết gia hạn rút vốn/điều chỉnh lịch trả nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh:

– Lý do cần thực hiện;

– Nội dung đề nghị (theo Thư bảo lãnh đã phát hành, theo Thỏa thuận vay đã ký,…).

3. Ảnh hưởng của việc gia hạn rút vốn/điều chỉnh lịch trả nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh:

– Đánh giá tác động, ảnh hưởng của việc gia hạn rút vốn/điều chỉnh lịch trả nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh đối với tình hình triển khai dự án, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ khoản vay của Đối tượng được bảo lãnh trong dự án (Khó khăn, thuận lợi và biện pháp khắc phục những ảnh hưởng đến việc trả nợ khoản vay).

– Thời gian dự kiến hoàn thành dự án (trong trường hợp điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh do điều chỉnh lịch trả nợ hay gia hạn rút vốn).

4. Hồ sơ kèm theo

(Đối tượng được bảo lãnh) xin gửi kèm theo công văn này các văn bản bao gồm: (liệt kê các văn bản gửi kèm theo quy định tại Nghị định số –/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ).

Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ hồ sơ kèm theo công văn này.

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ngân hàng phục vụ;
– Lưu: …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu văn bản đề nghị về việc xem xét, gia hạn rút vốn

Mẫu văn bản đề nghị về việc xem xét, gia hạn rút vốn

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm