Biểu mẫuThủ tục hành chính

Quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01b

Quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh
16

Quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh

Mẫu quyết định về việc gia hạn tạm hoãn xuất cảnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc gian hạn tạm hoãn xuất cảnh. Mẫu nêu rõ thời gian gia hạn thêm… Mẫu được ban hành theo Thông tư 79/2020/TT-BCA hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

1. Quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh theo Thông tư 79/2020/TT-BCA

Quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01b

Mẫu M01b (Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2020/TT-BCA)

……………………(1)


Số: ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày .… tháng .... năm ….....

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

Căn cứ:……………………………………………………………………………(2)

QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn tạm hoãn xuất cảnh đến ngày….tháng….năm …. theo Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số …….ngày….tháng….năm …..của ……….(1) đối với:

Ông/Bà (chữ in hoa): ………………………………………..Giới tính: ………………………

Các tên khác (nếu có): ……………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……../………/………Nơi sinh: ……………………………………….

Quốc tịch hiện nay: ………………………(3) Giấy tờ tùy thân: .……………..(4)

Nơi cư trú hiện nay:……………………………………………………………………………….(5)

Nghề nghiệp: …………………..Nơi làm việc: ………………………………………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………………………….

Biện pháp xử lý khi phát hiện:…………………………………………………………………(6)

Khi cần thiết, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh liên hệ với:

Đơn vị được giao xử lý:………….………… Điện thoại:…………………………..

Cán bộ được phân công xử lý:………………………………….. Điện thoại:………………

Nơi nhận: ……………………………….(1)

– Lưu…..

…..….(7); (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh;

(2) Trích dẫn khoản, điều, văn bản pháp luật quy định thẩm quyền ra quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh;

(3) Nếu người không quốc tịch thì ghi “không”, nếu chưa xác định được quốc tịch thì ghi “không rõ”;

(4) Đối với người nước ngoài thì ghi rõ số hộ chiếu/giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam, nước cấp; đối với công dân Việt Nam thì ghi rõ số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy thông hành;

(5) Đối với người nước ngoài đang ở Việt Nam ghi địa chỉ đang tạm trú, đối với công dân Việt Nam: ghi địa chỉ thường trú/tạm trú/nơi ở hiện nay;

(6) Ngoài việc ngăn chặn, nếu cần áp dụng biện pháp khác đề nghị ghi rõ yêu cầu;

(7) – Họ tên của người bị tạm hoãn xuất cảnh trừ trường hợp vì lý do an ninh, quốc phòng, phòng chống tội phạm;

– Ghi tên cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh theo Thông tư 96/2016/TT-BQP

Mẫu số 28/QĐ-PTHA

BTL QK….(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/QĐ-PTHA

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn tạm hoãn xuất cảnh

TRƯỞNG PHÒNG THI HÀNH ÁN

Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự ……..;

Căn cứ … Điều … Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Bản án, Quyết định số …………. ngày …… tháng ….. năm …….. của ………………….. …………….. (các bản án, quyết định phải thi hành);

Căn cứ Quyết định thi hành án số ………….. ngày …… tháng…… năm …… của Trưởng phòng Thi hành án …………………………….;

Căn cứ Quyết định về việc tạm hoãn xuất cảnh số ………………… ngày…….tháng……năm …… của Trưởng phòng Thi hành án……………….;

Theo đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với ông (bà): …………………………

Quốc tịch …………………………………, địa chỉ: …………………………………

Kể từ ngày ………. tháng ……… năm …………. đến khi thi hành án xong hoặc có bảo lãnh bằng tiền, tài sản, biện pháp khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đó theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Cục THA/BQP;
– Viện KSQS……;
– Cục Quản lý XNC/BCA;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

TRƯỞNG PHÒNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm