Biểu mẫuThủ tục hành chính

Tờ khai xóa đăng ký tàu cá

Mẫu tờ khai xóa đăng ký tàu cá
49

Mẫu tờ khai xóa đăng ký tàu cá

Bản in

MẪU TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Tờ khai xóa đăng ký tàu cá là biểu mẫu tờ khai đề nghị xóa đăng ký đối với tàu cá, tàu công vụ thủy sản được ban hành theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT về quản lý đăng ký tàu cá, tàu thủy sản công vụ…. Mời các bạn tham khảo nội dung mẫu tờ khai và tải về sử dụng.

Mu số 10.ĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ……………………(1)

Đề nghị xóa đăng ký…(2)… với các thông số dưới đây kể từ ngày …/…/20..

Kindly deregister the with the following particulars from date ……………………………….………

Tên ……………(3)…………………….………….. Hô hiệu/số IMO:………….………………………

Name Call sign/IMO number

Chủ sở hữu (tên, địa chỉ và tỉ lệ sở hữu):……………………………………….……………………..

Shipowner (name, address and ratio of ownership)

Người đề nghị xóa đăng ký (tên, địa chỉ): …………………………………………………………….

Applicant (name, address)

Nơi đăng ký: ……………………………………………………………………………………….………

Place of registry

Số đăng ký:…………………….……………………; Ngày đăng ký:……………….………….……..

Number of registration Date of registration

Cơ quan đăng ký: ……………………………………………………..…………………………………

The Registrar of ship

Lý do xin xóa đăng ký ………………………………………………..…………………………………..

Reasons to deregister ………………………………………………………………………………….

…………, ngày… tháng… năm…
Date
CHỦ SỞ HỮU
Owner

Ghi chú (Note):

(1) Tên cơ quan đăng ký

The ship Registration office

(2) Loại phương tiện đăng ký: Tàu cá, tàu công vụ thy sản

Type of transport facility registration/registry (vessel, public service ship)

(3) Tên phương tiện

Name of transport facility

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm