Biểu mẫuTín dụng - Ngân hàng

Mẫu báo cáo phân phối lợi nhuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Báo cáo phân phối lợi nhuận
92

Báo cáo phân phối lợi nhuận

Mẫu báo cáo về phân phối lợi nhuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu báo cáo về phân phối lợi nhuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc phân phối lợi nhuận. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bàn giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu số 04 – LĐTL: Giấy đi đường

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về phân phối lợi nhuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam như sau:

BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM ……
CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Tổng số

Năm trước

Năm nay

I

Các chỉ tiêu

1

Tổng lợi nhuận sau thuế

2

Vốn chủ sở hữu* (gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu, mã số 411 + Quỹ đầu tư phát triển, mã số 417 + Nguồn vốn đầu tư XDCB, mã số 422)

3

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

+ Năm trước (%)

+ Năm nay (%)

4

Số phải nộp ngân sách phát sinh

+ Năm trước

+ Năm nay

5

Quỹ lương thực hiện năm …

6

Thu nhập bình quân người/tháng:

7

Tổng số lao động bình quân năm …

II

Phân phối lợi nhuận trước thuế

1

Bù lỗ năm trước (nếu có)

2

Trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ

3

Nộp thuế TNDN

4

Bù các khoản lỗ năm trước không được tính vào thu nhập trước thuế

5

Trích Quỹ Đầu tư phát triển

6

Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi

(* Ghi chú: Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu được tính bình quân của 04 quý trong năm)

………, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về phân phối lợi nhuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu báo cáo về phân phối lợi nhuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm