Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng
62

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng

Mẫu báo cáo tổng kết về công tác thi đua khen thưởng

Mẫu báo cáo tổng kết về công tác thi đua khen thưởng là mẫu bản báo cáo được Sở Giáo dục và Đào tạo lập ra để báo cáo tổng kết về công tác thi đua khen thưởng. Mẫu nêu rõ công tác thi đua khen thưởng trong năm qua và phương hướng hoạt động cho năm mới… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tổng kết về công tác thi đua khen thưởng như sau:

UBND TỈNH …………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………./BC-SGD&ĐT

……….., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm ………
và phương hướng nhiệm vụ năm ………

Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM …

Thực hiện ………………(1)…………….., Sở Giáo dục và Đào tạo xin báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

…………………………………………(2)……………………………

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

…………………………………………(3)……………………………

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

….…………………………………………(4)…………………………

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM ……

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

…………………………………………(5)……………………………

II. GIẢI PHÁP

…………………………………………(6)……………………………

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm ……. và phương hướng nhiệm vụ năm …….. của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

– …(7)…;

– Lưu: VT, VP, (8).

GIÁM ĐỐC (9)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Căn cứ để xây dựng báo cáo.

(2) Các nội dung về đặc điểm tình hình.

(3) Các nội dung về kết quả đã thực hiện.

(4) Đánh giá chung việc thực hiện công tác TĐKT.

(5) Nêu các phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

(6) Nêu các giải pháp cho năm tiếp theo.

(7) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu báo cáo tổng kết về công tác thi đua khen thưởng

Mẫu báo cáo tổng kết về công tác thi đua khen thưởng

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm