Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản kiểm phiếu họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ

Biên bản kiểm phiếu
49

Biên bản kiểm phiếu

Mẫu biên bản ghi chép việc kiểm phiếu họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ

Mẫu biên bản ghi chép việc kiểm phiếu họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm phiếu họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung kiểm phiếu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ

Mẫu thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép việc kiểm phiếu họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ như sau:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CÁP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………….

…………., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Thông tin chung về đề tài:

– Tên đề tài:

– Mã số:

– Chủ nhiệm đề tài:

2. Kết quả đánh giá:

– Số phiếu phát ra: – Số phiếu thu về:

Họ và tên
thành viên Hội đồng

Kết quả đánh giá

Ghi chú

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Thành viên 1

……..

Tổng số:

3. Xếp loại đề tài (đánh dấu Ö vào ô tương ứng phù hợp):

Xuất sắc: Nếu đề tài có ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng có mặt nhất trí đánh giá mức “Xuất sắc” và không có thành viên đánh giá ở mức “Không đạt”

Không đạt: Nếu đề tài có nhiều hơn 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá mức “Không đạt”

Đạt: Không thuộc 2 trường hợp trên

Các thành viên Ban kiểm phiếu
(Họ, tên và chữ ký)

Trưởng ban kiểm phiếu
(Họ, tên và chữ ký)

Mẫu biên bản ghi chép việc kiểm phiếu họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ

Mẫu biên bản ghi chép việc kiểm phiếu họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm