Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ

Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ
80

Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đánh giá, nghiệm thu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ như sau:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ,
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………

………., ngàythángnăm 20…..

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Thông tin chung về đề tài:

– Tên đề tài:

– Mã số đề tài:

– Chủ nhiệm đề tài:

– Tổ chức chủ trì đề tài:

2. Họ tên thành viên Hội đồng

3. Tiêu chí đánh giá

3.1. Đánh giá về số lượng, khối lượng sản phẩm

STT

Tên sản phẩm

Số lượng, khối lượng sản phẩm

Ghi chú
(Giải thích về kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng)

Theo thuyết

minh

Thực tế đạt được

Đánh giá của thành viên Hội đồng

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Sản phẩm thứ 1

2

Sản phẩm thứ 2

…..

3.2. Đánh giá về chất lượng sản phẩm

STT

Tên sản phẩm

Chất lượng

Ghi chú
(Giải thích về kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng)

Theo thuyết minh

Thực tế đạt được

Đánh giá của thành viên Hội đồng

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Sản phẩm thứ 1

2

Sản phẩm thứ 2

……

3.3. Đánh giá báo cáo tổng kết:

Xuất sắc: Báo cáo tổng kết đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu theo quy định

Đạt: Báo cáo tổng kết cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện

Không đạt: Không thuộc 2 trường hợp trên

4. Xếp loại đề tài (đánh dấu X vào ô tương ứng phù hợp):

— Xuất sắc:

Khi 100% tiêu chí về sản phẩm đều đạt xuất sắc, báo cáo tổng kết được đạt mức “Đạt” trở lên

— Đạt yêu cầu: đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau

+ Tất cả các tiêu chí về chất lượng sản phẩm ở mức đạt trở lên.

+ Ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với thuyết minh).

+ Báo cáo tổng kết đạt mức “Đạt” trở lên

— Không đạt: không thuộc hai trường hợp trên

5. Ý kiến đánh giá khác (nếu có):

Thành viên Hội đồng
(ký, họ tên)

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm