Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo

Biên bản họp hội đồng đánh giá
36

Biên bản họp hội đồng đánh giá

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung cuộc họp… Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu biên bản họp tổ thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu biên bản họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT GIẢI VÒNG CHUNG KHẢO
GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM…

Lĩnh vực: …

1. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

2. Ngày họp:

3. Địa điểm:

4. Thành viên của Hội đồng: Tổng số: có mặt: vắng mặt:

5. Khách mời dự:

– Ý kiến nhận xét của Hội đồng:

Số TT

Mã số đề tài

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện
– Cơ sở giáo dục đại học

Ý kiến nhận xét của Hội đồng

1

2

Kết quả kiểm phiếu xét chọn giải nhất (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Số TT

Mã số đề tài

Tên đề tài

Kết quả kiểm phiếu

Kết luận của Hội đồng

Số phiếu hợp lệ

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ % số phiếu đồng ý / số phiếu hợp lệ

1

2

Ghi chú:

a) Đề tài có tỷ lệ phần trăm số phiếu đồng ý của hội đồng đạt từ 70% trở lên được hội đồng đề nghị đạt giải nhất.

b) Mỗi lĩnh vực khoa học công nghệ của Giải thưởng chỉ được xét chọn 01 giải nhất hoặc không quá 2% tổng số đề tài của lĩnh vực đó, phiếu xét chọn số giải nhất vượt quá quy định được coi là không hợp lệ và không được tính vào kết quả cuối cùng của Hội đồng.

Kết quả kiểm phiếu xét chọn giải nhì (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Số TT

Mã số đề tài

Tên đề tài

Kết quả kiểm phiếu

Kết luận của Hội đồng

Số phiếu hợp lệ

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ % số phiếu đồng ý / số phiếu hợp lệ

1

2

Ghi chú:

a) Đề tài có tỷ lệ phần trăm số phiếu đồng ý của hội đồng đạt từ 70% trở lên được hội đồng đề nghị đạt giải nhì.

b) Mỗi lĩnh vực khoa học công nghệ của Giải thưởng chỉ được xét chọn số giải nhì không quá 15% tổng số đề tài của lĩnh vực đó, phiếu xét chọn số giải nhì vượt quá quy định được coi là không hợp lệ và không được tính vào kết quả cuối cùng của Hội đồng.

c) Không bỏ phiếu xét chọn giải nhì đối với đề tài đã được Hội đồng đề nghị đạt giải nhất.

* Kết luận:

Tổng số giải thưởng Hội đồng đề nghị:

1. Giải Nhất (số phiếu đồng ý xét chọn giải nhất của Hội đồng đạt ≥ 70 %): …….. đề tài, gồm:

2. Giải Nhì (số phiếu đồng ý xét chọn giải nhì của Hội đồng đạt ≥ 70 %): …….. đề tài, gồm:

3. Giải Ba (số phiếu đồng ý xét chọn giải nhì của Hội đồng < 70 %): …….. đề tài, gồm:

Chủ tịch Hội đồng
(ký, họ tên)

Thư ký
(ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm