Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn đăng ký chương trình công tác

Công văn đăng ký chương trình công tác
43

Công văn đăng ký chương trình công tác

Mẫu công văn về việc đăng ký chương trình công tác

Mẫu công văn về việc đăng ký chương trình công tác là mẫu bản công văn được lập ra để đăng ký về chương trình công tác. Mẫu công văn nêu rõ nội dung đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn tuyên truyền cổ động trực quan hội chợ

Mẫu công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán

Mẫu công văn đề nghị chuyển ngạch công chức

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc đăng ký chương trình công tác như sau:

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………………

V/v đăng ký chương trình công tác ……(1)…….

……………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: UBND tỉnh ………………

Căn cứ Chương trình công tác năm …(1)….. và danh mục Chương trình, Đề án thực hiện năm …(1)….. của UBND tỉnh ……………, Sở Công Thương đăng ký Chương trình công tác ……(1)….…… với các nội dung sau:

Số TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì, tham mưu

Cơ quan chỉ đạo

Thời gian

Ghi chú

1

2

Trên đây là đăng ký Chương trình công tác ……(1)…… của Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lãnh đạo Sở;

– Lưu VT, ….(2)…..

GIÁM ĐỐC (3)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm.

(2) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(3) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc đăng ký chương trình công tác

Mẫu công văn về việc đăng ký chương trình công tác

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm