Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Giấy phép sản xuất rượu
39

Giấy phép sản xuất rượu

Mẫu giấy phép về việc sản xuất rượu công nghiệp

Mẫu giấy phép về việc sản xuất rượu công nghiệp là mẫu giấy phép được lập ra để xin phép về việc sản xuất rượu công nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung sản xuất, thời hạn của giấy phép… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy phép hoạt động điện lực

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái tàu

Nội dung cơ bản của mẫu giấy phép về việc sản xuất rượu công nghiệp như sau:

UBND TỈNH ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …………

…………, ngày…tháng…năm…

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG …………

Căn cứ …………………..(1)………………;

Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp ngày ….. tháng ….. năm …….. của …………………..(2)…………………..;

Xét đề nghị của …………………..(3)………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu

Cho phép: ……………………….(2)………………………………………………………

Trụ sở tại: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………….. Fax: …………………………………………

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số: …………….. do ………………………. cấp ngày ….. tháng ….. năm ………;

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau: …………………………..

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………………………………………………….

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

………………..(2)……………. phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày …….(4)……../.

Nơi nhận:

– ……(5)……;

– ……(2)……;

– Cục Hóa chất;

– Lưu: VT, QLCN, QLTM, TTr, ….(6)…..

GIÁM ĐỐC (7)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý có liên quan.

(2) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép.

(3) Tên tên đơn vị (phòng, đơn vị) đề nghị.

(4) Thời hạn cấp phép.

(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,… (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu giấy phép về việc sản xuất rượu công nghiệp

Mẫu giấy phép về việc sản xuất rượu công nghiệp

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm