Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
50

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

Mẫu kế hoạch về việc kiểm soát thủ tục hành chính

Mẫu kế hoạch về việc kiểm soát thủ tục hành chính là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc kiểm soát thủ tục hành chính. Mẫu kế hoạch nêu rõ nội dung kiểm soát… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu kế hoạch phòng cháy, chữa cháy của Sở Giáo dục và Đào tạo

Mẫu kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Mẫu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch về việc kiểm soát thủ tục hành chính như sau:

UBND TỈNH …………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………………../KH-SGDĐT

…………., ngày…tháng…năm…

KẾ HOẠCH
Kiểm soát thủ tục hành chính năm … (1)…

Thực hiện ………… (2)…….……., Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm… (1)… với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

…………………………………………………(3)…………………………………

II. NỘI DUNG

…………………………………………………(4)…………………………………

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

…………………………………………………(5)…………………………………/.

Nơi nhận:

– …(6)…;

– Lưu: VT, (7).

GIÁM ĐỐC (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành kế hoạch.

(2) Các căn cứ pháp lý để xây dựng kế hoạch.

(3) Mục đích, yêu cầu.

(4) Nội dung kế hoạch.

(5) Tổ chức thực hiện.

(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu kế hoạch về việc kiểm soát thủ tục hành chính

Mẫu kế hoạch về việc kiểm soát thủ tục hành chính

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm