Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
48

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

Mẫu công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

Mẫu công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học là mẫu bản công văn được lập ra để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học. Mẫu công văn nêu rõ nội dung thực hiện nhiệm vụ năm học… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn đăng ký thi đua khen thưởng

Mẫu công văn ban hành thông báo nghỉ hưu

Mẫu công văn tham gia góp ý dự thảo văn bản

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học như sau:

UBND TỈNH ………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/SGDĐT-…..(1)……

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học …….. đối với …(2)….

…………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi:

– ………………(3)…………………;

– ………………(4)………………..

Căn cứ…………(5)…………………………., Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học …….. đối với …(2)….như sau:

1. Nhiệm vụ chung

……………………………………………..(6)……………………………………

2. Nhiệm vụ cụ thể

……………………………………………..(7)……………………………………

3. Tổ chức thực hiện

……………………………………………..(8)……………………………………

Nơi nhận:

– …(9)…;

– Lưu: VT, (10).

GIÁM ĐỐC (11)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ký hiệu của Phòng, Ban tham mưu.

(2) Cấp học. ngành học hoặc lĩnh vực.

(3) (4) Đơn vị có trách nhiệm thực hiện.

(5) Căn cứ để xây dựng hướng dẫn nhiệm vụ năm học.

(6) Nội dung các nhiệm vụ chung.

(7) Nội dung các nhiệm vụ cụ thể.

(8) Nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện.

(9) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(11) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

Mẫu công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm