Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra kiểm toán

Quyết định gia hạn thời gian thanh tra
37

Quyết định gia hạn thời gian thanh tra

Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra tổng kiểm toán

Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra tổng kiểm toán là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc gia hạn thời gian thanh tra tổng kiểm toán. Mẫu quyết định nêu rõ thời gian thanh tra, nội dung gia hạn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định thanh tra về việc kiểm toán

Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

Giấy chứng nhận điểm thi kiểm toán viên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra tổng kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………../QĐ-KTNN

……….., ngày… tháng… năm………

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian thanh tra

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-KTNN ngày …. tháng. … năm ….. của Tổng KTNN về ……….. …(1);

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số……./QĐ-KTNN ngày……tháng….. năm… …. của Tổng KTNN về………………. (1)

Thời gian gia hạn là…. ngày kể từ ngày…../…../…… đến ngày……./…../……

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Đoàn thanh tra, ….……..……(2) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– …….. …(4);
– Lưu: VT,…

…………………..…………(3)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN THỜI GIAN THANH TRA

1. Mục đích sử dụng

Quyết định gia hạn thời gian thanh tra dùng để gia hạn thời gian thanh tra của Đoàn thanh tra khi hết thời hạn thanh tra mà các nội dung ghi trong kế hoạch thanh tra chưa hoàn thành.

2. Phương pháp ghi chép

(1) Ghi theo Quyết định thanh tra cần gia hạn.

(2) Các đơn vị có liên quan, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được thanh tra.

(3) Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu là Tổng Kiểm toán Nhà nước ký); TL. Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Thanh tra (nếu là Chánh Thanh tra ký).

(4) Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu là Chánh Thanh tra ký).

Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra tổng kiểm toán

Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra tổng kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm