Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra kiểm toán

Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra
49

Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra

Mẫu quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra kiểm toán là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung thay đổi, bổ sung… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định thanh tra về việc kiểm toán

Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../QĐ-KTNN

……….., ngày… tháng… năm………

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra….. (1)

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ …………………………………..…………………………….………….. (2);

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-KTNN ngày …. tháng …. năm ……của Tổng KTNN về ……………. (3);

Xét đề nghị của …………………………………………………….…..…….….. (4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các ông (bà) sau đây thôi không tham gia Đoàn thanh tra ………(1) kể từ ngày …… tháng …… năm……

1. Ông (bà) …………………………………………chức vụ …………………..;

2. Ông (bà) …………………………………………chức vụ ………………….

Điều 2. Bổ sung các ông (bà) có tên sau đây tham gia Đoàn thanh tra ………………… (1) kể từ ngày ….. tháng ….. năm ……:

1. Ông (bà) …………………………………….……chức vụ …………………;

2. Ông (bà) ………………………………………….. chức vụ………………….

Các ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng Đoàn thanh tra trước ngày ……… tháng ……. năm…. …

Điều 3. Chánh Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra và các ông (bà) có tên tại Điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT,….

…………………..…………(5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA

1. Mục đích sử dụng

Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra được dùng khi có sự thay đổi nhân sự trong Đoàn thanh tra. Tùy từng trường hợp cụ thể như bổ sung, thay đổi thành viên hoặc thôi tham gia Đoàn thanh tra… sẽ ghi nội dung từng điều khoản và tên Quyết định cho phù hợp.

2. Phương pháp ghi chép

(1) Tên cuộc thanh tra.

(2) Kế hoạch thanh tra năm đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt hoặc tên văn bản chỉ đạo của người có thẩm quyền.

(3) Ghi theo Quyết định thanh tra.

(4) Chánh Thanh tra (nếu là Tổng Kiểm toán Nhà nước ký), Trưởng Đoàn thanh tra (nếu là Chánh Thanh tra ký).

(5) Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu là Tổng Kiểm toán Nhà nước ký); TL. Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Thanh tra (nếu là Chánh Thanh tra ký).

Mẫu quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm