Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định thanh tra về việc kiểm toán

Quyết định thanh tra
52

Quyết định thanh tra

Mẫu quyết định thanh tra tổng kiểm toán

Mẫu quyết định thanh tra tổng kiểm toán là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thanh tra tổng kiểm toán. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung thanh tra, thành phần của đoàn thanh tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

Giấy chứng nhận điểm thi kiểm toán viên

Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thanh tra tổng kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/QĐ-KTNN

……., ngày…. tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra……………………………..…(1)

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ …………………………………………………….……………………….. (2);

Xét đề nghị của ……………………………………………….………..………….. (3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra …………………………..…..……………..…………..……………. (4);

Thời hạn thanh tra là ….. ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Địa điểm thanh tra………………………………

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. ………..……..………..………………………….…..……………., Trưởng Đoàn;

2. …………….…………………..………………….…, Phó trưởng Đoàn (nếu có);

3. …………..………………..………………………………………..…, thành viên;

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ…………………………………………….. (5)

Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm………………………………………………………………………………………………. (6)

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, ……………. (7), ………(8) và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– …….. …(10);
– ……. …. (11);
– Lưu: VT, …..

…………………..…………(9)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

1. Mục đích sử dụng

Quyết định thanh tra được dùng để thành lập Đoàn Thanh tra và quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ thanh tra, thời hạn, địa điểm thanh tra.

2. Phương pháp ghi chép

(1) Trích yếu nội dung Quyết định.

(2) Kế hoạch thanh tra năm đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt hoặc tên văn bản chỉ đạo, của người có thẩm quyền.

(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu đề xuất tiến hành thanh tra.

(4) Thanh tra về việc gì? Đối với cơ quan, đơn vị nào? (Ví dụ: Thanh tra về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Kiểm toán Nhà nước khu vực A);

(5) Nêu các nội dung cần thanh tra, kèm theo niên độ thanh tra (nếu có);

(6) Ghi nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra theo các quy định của pháp luật.

(7) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức, thực hiện cuộc thanh tra và Thủ trưởng cơ quan quản lý đối tượng của cuộc thanh tra.

(8) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng của cuộc thanh tra.

(9) Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu là Tổng Kiểm toán Nhà nước ký), TL. Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Thanh tra (nếu là Chánh Thanh tra ký).

(10) Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu là Chánh Thanh tra ký).

(11) Đối tượng kiểm toán (đối với thanh tra hoạt động kiểm toán – Nếu cần thiết).

Mẫu quyết định thanh tra tổng kiểm toán

Mẫu quyết định thanh tra tổng kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm