Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định mở niêm phong tài liệu kiểm toán

Quyết định mở niêm phong tài liệu
37

Quyết định mở niêm phong tài liệu

Mẫu quyết định về việc mở niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu quyết định về việc mở niêm phong tài liệu kiểm toán là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc mở niêm phong tài liệu kiểm toán. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung tài liệu niêm phong. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu quyết định thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc mở niêm phong tài liệu kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
ĐOÀN THANH TRA….. (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………./QĐ-ĐTT

……., ngày. …. tháng…… năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mở niêm phong tài liệu

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số……/QĐ-KTNN ngày….. tháng ……năm.. …. của Tổng KTNN về………………………(2);

Xét đề nghị của …………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở niêm phong tài liệu ……………………… (3) đang quản lý theo Quyết định niêm phong tài liệu số …… ngày……. tháng……. năm……. của Trưởng Đoàn thanh tra kể từ….….. giờ……. ngày…..…tháng………. năm …..….…

Điều 2. Giao cho ………………………… (4) thực hiện việc mở niêm phong tài liệu được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Tài liệu sau khi mở niêm phong giao cho ………………… (5) quản lý, bảo quản.

Điều 3. Trưởng Đoàn thanh tra, (3), (4), (5) và (6) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT,…

TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
QUYẾT ĐỊNH MỞ NIÊM PHONG TÀI LIỆU

1. Mục đích sử dụng

Quyết định mở niêm phong tài liệu được dùng khi có nhu cầu khai thác tài liệu niêm phong.

2. Phương pháp ghi chép

(1) Ghi tên Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra.

(2) Ghi theo số, ngày, tháng, năm của Quyết định và nội dung theo Quyết định thanh tra.

(3) Tên đơn vị, cá nhân đang bảo quản, lưu giữ tài liệu bị niêm phong.

(4) Họ tên, chức vụ người được giao nhiệm vụ mở niêm phong.

(5) Tên đơn vị, cá nhân được giao bảo quản tài liệu sau khi mở niêm phong.

(6) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tài liệu bị niêm phong.

Mẫu quyết định về việc mở niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu quyết định về việc mở niêm phong tài liệu kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm