Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định niêm phong tài liệu kiểm toán

Quyết định niêm phong tài liệu
31

Quyết định niêm phong tài liệu

Mẫu quyết định về việc niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu quyết định về việc niêm phong tài liệu kiểm toán là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc niêm phong tài liệu kiểm toán. Mẫu quyết định nêu rõ tài liệu được niêm phong… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định gia hạn thời gian thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định thanh tra về việc kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc niêm phong tài liệu kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
ĐOÀN THANH TRA….. (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../QĐ-ĐTT

……….., ngày… tháng… năm………

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NIÊM PHONG TÀI LIỆU

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số……./QĐ-KTNN ngày ……. tháng. …… năm….… của Tổng KTNN về………………(2),

Xét đề nghị của …………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Niêm phong …………………… (3) Thời gian niêm phong kể từ …… giờ …… ngày ….. tháng …… năm …….

Điều 2. Giao cho ……………………… (4) thực hiện việc niêm phong tài liệu được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Giao cho ……………………………… (5) bảo quản tài liệu trong thời gian niêm phong.

Điều 3. Trưởng Đoàn thanh tra, (4), (5) và (6) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT,…

TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
QUYẾT ĐỊNH NIÊM PHONG TÀI LIỆU

1. Mục đích sử dụng

Quyết định niêm phong tài liệu được thực hiện khi xét thấy có hành vi vi phạm pháp luật cần bảo đảm nguyên trạng tài liệu và khi cần thiết phải ngăn chặn kịp thời các hành vi sửa đổi, chuyển dời, cất giấu, hủy hoại tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra của đối tượng thanh tra.

2. Phương pháp ghi chép

(1) Tên Đoàn thanh tra ghi theo Quyết định thanh tra.

(2) Ghi theo Quyết định thanh tra.

(3) Loại tài liệu được niêm phong, khoảng thời gian tài liệu bị niêm phong (thời gian niêm phong tài liệu không vượt quá thời gian thanh tra đã được ghi trong Quyết định thanh tra).

(4) Đơn vị, cá nhân được giao thực hiện việc niêm phong tài liệu.

(5) Tên đơn vị, cá nhân được giao bảo quản tài liệu niêm phong.

(6) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tài liệu bị niêm phong.

Mẫu quyết định về việc niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu quyết định về việc niêm phong tài liệu kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm