Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu kế hoạch tiến hành thanh tra kiểm toán

Kế hoạch tiến hành thanh tra
44

Kế hoạch tiến hành thanh tra

Mẫu kế hoạch về việc tiến hành thanh tra kiểm toán

Mẫu kế hoạch về việc tiến hành thanh tra kiểm toán là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc tiến hành thanh tra kiểm toán. Mẫu kế hoạch nêu rõ nội dung thanh tra, phương pháp tiền hành thanh tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định mở niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu quyết định niêm phong tài liệu kiểm toán

Mẫu quyết định thay đổi, bổ sung thành viên đoàn thanh tra kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch về việc tiến hành thanh tra kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
ĐOÀN THANH TRA…(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../KH-ĐTT

……….., ngày… tháng… năm………

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA

Thực hiện Quyết định thanh tra số ……/QĐ-KTNN ngày. …tháng. …. năm…… của Tổng Kiểm toán Nhà nước về ……………. ………………. (2), Đoàn thanh tra ……………………(1) lập Kế hoạch tiến hành thanh tra như sau:

I. Mục đích, yêu cầu thanh tra (3)

II. Nội dung thanh tra (4)

III. Phạm vi, thời kỳ, thời hạn thanh tra (5)

IV. Phương pháp tiến hành thanh tra (6)

V. Tổ chức thực hiện

1. Phân công nhiệm vụ cho thành viên Đoàn thanh tra (7)

2. Tiến độ thực hiện, chế độ thông tin báo cáo (8)

3. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra (9)

4. Những vấn đề khác (nếu có)

Ngày …. tháng …. năm ….
Phê duyệt của lãnh đạo KTNN
TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
CHÁNH THANH TRA

TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

– Người ra Quyết định;

– ………………;

– Lưu: VT, ……

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA

1. Mục đích sử dụng

Kế hoạch tiến hành thanh tra dùng để lập kế hoạch thanh tra của Đoàn thanh; là căn cứ để hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra đư­ợc phân công của các thành viên (về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, về kết quả thanh tra… ) và để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chức trách của Trưởng Đoàn thanh tra.

2. Phương pháp ghi chép

(1) Tên Đoàn thanh tra.

(2) Ghi theo Quyết định thanh tra.

(3) Ghi rõ mục đích của cuộc thanh tra, yêu cầu đối với cuộc thanh tra: phải đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc hoạt động thanh tra theo Luật Thanh tra.

(4) Ghi rõ từng nội dung thanh tra theo Quyết định thanh tra, những trọng tâm, trọng điểm cần chú ý khi thanh tra.

(5) Ghi rõ phạm vi, thời hạn, thời kỳ thanh tra theo Quyết định thanh tra.

(6) Ghi các phương pháp, cách thức thanh tra sẽ áp dụng trong quá trình thanh tra.

(7) Dự kiến phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Đoàn Thanh tra.

(8) Ghi rõ tiến độ về thời gian thực hiện; tiến độ báo báo, hình thức, nội dung báo cáo.

(9) Ghi rõ phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ hoạt động của Đoàn thanh tra.

Mẫu kế hoạch về việc tiến hành thanh tra kiểm toán

Mẫu kế hoạch về việc tiến hành thanh tra kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm