301  302  303   304   305  306
 307   308   309  310   311  312
 313  314  315  316  317  318
 319  320  321  322  323  324

 

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục: