Dành cho giáo viên

Kế hoạch giảm tải Mỹ thuật lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969

27/09/2021 15:03 400

Nội dung điều chỉnh Âm nhạc lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Giáo dục thể chất THPT

24/09/2021 23:32 766

Tài liệu tìm hiểu mô đun 4 Giáo dục thể chất

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử lớp 8 giảm tải theo công văn 4040

24/09/2021 08:24 376

Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 8 giảm tải

Kế hoạch giáo dục môn Địa lý lớp 8 giảm tải theo công văn 4040

24/09/2021 08:22 279

Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 8 giảm tải

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4.0

24/09/2021 08:21 215

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4

Kế hoạch điều chỉnh Đạo đức lớp 2 sách Cánh Diều theo công văn 3969

24/09/2021 08:19 301

Nội dung giảm tải Đạo đức 2 theo công văn 3969

Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc lớp 7 giảm tải theo công văn 4040

24/09/2021 08:17 125

Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 7 giảm tải