Biểu mẫuThủ tục hành chính

Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm
47

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm cuối năm 2020 của Đảng viên ngành y tế được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, là mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm áp dụng cho các cán bộ công chức, viên chức ngành y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Mời các bạn tham khảo.

1. Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế số 1

Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế

ĐẢNG BỘ XÃ ………..

Chi bộ:Trường Tiểu học ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày …..tháng …năm ….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dành cho đảng viên là cán bộ công chức viên chức)

—–

Họ và tên:……………….. Ngày sinh………………

Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chức vụ (chính quyền, đoàn thể): Không.

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………..

Chi bộ: Trường Tiểu học …………..

Nhiệm vụ được phân công: Nhân viên y tế trường học – thủ quỹ.

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Tư tưởng chính trị:

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn ra sức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học và năng lực công tác.

– Đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt. Thực hiện tốt chủ trương của địa phương nơi cư trú, đồng thời tuyên truyền và vận động cho gia đình, nhân dân cùng thực hiện.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sông thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình. Sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình và tại cơ quan như giấy, điện, nước…

– Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, có ý thức cao trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực; trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

– Chấp hành tốt Quy định của Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, thực hiện tốt Luật cán bộ công chức viên chức.

– Thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, luôn đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Cùng xây dựng nội bộ chân thành, thân ái, cùng tiến bộ.

– Có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, cư xử hoà nhã, thân thiện, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

3. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

– Thực hiện và quản lý tốt, đầy đủ hồ sơ sổ sách trong công tác y tế và thủ quỹ tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác đảm bảo ATVS thực phẩm, công tác khám và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

– Luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ và chương trình công tác y tế – thủ quỹ trường học;

– Đảm bảo ngày công lao động; chịu trách nhiệm về sức khỏe học sinh.

– Trung thực trong báo cáo kết quả công tác chuyên môn và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Nghiêm túc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức đảng. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– Luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp để khắc phục khuyết điểm với thái độ cầu thị, chân thành và cởi mở.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Công tác của Y tế kiêm thủ quỹ đòi hỏi phần lớn thời gian ở cơ quan để theo dõi, ghi nhận và kịp thời xử lý các tình huống của học sinh. Tuy nhiên, trong đầu năm học 2015 – 2016 bản thân không thể thực hiện tốt nhất về nội dung này.

– Nguyên nhân: Gia đình có con nhỏ.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

– Gửi con tại nhóm trẻ cộng đồng.

1. Tự nhận mức phân loại chất lượng

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….., ngày…tháng…năm 20..

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

2. Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế số 2

ĐẢNG BỘ……………………………..

Chi bộ………………….……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….………, ngày… tháng….. năm 20

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CÁ NHÂN

Họ và tên: ……………………..……………….………………….. Ngày sinh:………………

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….

Chi bộ:……………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Luôn kiên định và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.

– Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.

– Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị của Đảng.
– Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào do tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (bao gồm cả nhiệm vụ theo chức danh kiêm nhiệm)

– Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư chú theo quy định.

+ Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó.

+ Là một bác sĩ, tôi luôn tận tình với công việc, không để sai sót trong chuyên môn, không gây phiền hà, sách nhiễu cho bệnh nhân, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Đối với nhiệm vụ trưởng khoa: Tôi luôn tự học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm quản lý.

+ Đối với nhiệm vụ của một Chi ủy viên, tôi luôn làm tốt các nhiệm vụ mà bí thư giao phó; cùng với cấp ủy xây dựng nghị quyết chi bộ hằng tháng.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Trong quá trình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình,ý thức tổ chức, kỷ luật phục tùng sự phân công của cấp trên giao phó.

– Luôn thực hiện chế độ sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định thực hiện các nội quy quy chế cuả tổ chức Đảng, cơ quan, các đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Là đảng viên trẻ, tuy đã cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

– Đôi khi còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục

– Cần tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước.

– Phát huy những mặt tích cực và đầy lùi hạn chế

– Lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tôi trong năm…… Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí trong chi bộ.

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

– Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI KIỂM ĐIỂM

(ký, ghi rõ họ và tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét đánh giá của chi uỷ, chi bộ:

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………….…..…………………

2. Chi bộ phân loại chất lượng (Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ)

……….……………………………………………………..…………………………………… ……….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

T/M CHI BỘ

(ký, ghi rõ họ và tên)

3. Đảng uỷ phân loại chất lượng:………..…………………………………………………….

……….……………………………………………………..……………………………………

T/M ĐẢNG UỶ

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm