Phổ biến Pháp luật

Bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân năm 2021

281

Đối với cán bộ, công chức viên chức hằng năm phải xây dựng chương trình hành động năm. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn 3 mẫu đăng ký chương hành động cá nhân năm 2021 đối với đối tượng Đảng viên là viên chức, sinh viên và các cá nhân đang được đề cử các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Khi làm bản đăng ký chương trình chương trình hành động cá nhân, các bạn lưu ý chọn đúng mẫu áp dụng đối với từng đối tượng cụ thể để tránh nhầm mẫu. Sau đây là chi tiết 3 mẫu đăng ký chương trình hành động cá nhân mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Bản đăng ký chương trình hành động cá nhân của viên chức

ĐẢNG ỦY ………………………………….

CHI BỘ ……………………………………

*

Mẫu 01

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

BẢN ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN

NĂM……

Tôi tên: ………………………………………………….Năm sinh: …………

Ngày vào Đảng: …………….……Ngày chính thức:……………………………

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………………..

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ:……………………………………………….

– Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

– Thực hiện Nghị quyết/Chương trình/Kế hoạch công tác của chi bộ năm …………,

Tôi đăng ký chương trình hành động trong năm …….. , cụ thể như sau:

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

– Học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng, hàng quý và năm.

– Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

– Việc thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

– Trách nhiệm với công việc; ý thức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ…

– Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

– Trau dồi lý tưởng cách mạng; quan điểm, bản lĩnh chính trị.

– Học tập các nghị quyết của Đảng; tham gia các đợt sinh hoạt chính trị.

– Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất…); chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức; ý thức chấp hành sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.

– Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội.

– Phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt hàng ngày.

– Việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

III. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

3.1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

3.2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên

3.3. Nghị quyết Đại hội Chi bộ

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ

– Tham mưu thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo phân công trong năm với các giải pháp cụ thể; trong đó, đăng ký mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng, theo các mức độ:

+ Hoàn thành xuất sắc: từ 90% – 100% khối lượng công việc, nhiệm vụ được phân công.

+ Hoàn thành Tốt: từ 70% – dưới 90% khối lượng công việc, nhiệm vụ được phân công.

+ Hoàn thành: từ 50% – dưới 70% khối lượng công việc, nhiệm vụ được phân công.

– Thực hiện nhiệm vụ đảng viên; nhiệm vụ của đoàn viên, hội viên (ở các tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp mà bản thân tham gia) theo phân công.

– Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm.

Người đăng ký

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

2. Bản đăng ký chương trình hành động cá nhân của đảng viên là sinh viên

ĐẢNG ỦY ………………………………….

CHI BỘ ……………………………………

*

Mẫu 02

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

BẢN ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN

NĂM……

Tôi tên: ………………………………………………….Năm sinh: ….………

Ngày vào Đảng: …………….……Ngày chính thức:……………………………..

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………………….

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ:…………………………………………………

– Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

– Thực hiện Nghị quyết/Chương trình/Kế hoạch công tác của chi bộ năm …………,

Tôi đăng ký chương trình hành động trong năm …….. , cụ thể như sau:

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCHHỒ CHÍ MINH

– Học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng, hàng quý và năm.

– Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

– Việc thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

– Trách nhiệm với công việc; ý thức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ…

– Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

– Trau dồi lý tưởng cách mạng; quan điểm, bản lĩnh chính trị.

– Học tập các nghị quyết của Đảng; tham gia các đợt sinh hoạt chính trị.

– Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất…); chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức; ý thức chấp hành sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.

– Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội.

– Phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt hàng ngày.

– Việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

III. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

3.1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

3.2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên

3.3. Nghị quyết Đại hội Chi bộ

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

– Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện.

– Thực hiện nhiệm vụ đảng viên; nhiệm vụ của đoàn viên, hội viên (ở các tổ chức chính trị – xã hội mà bản thân tham gia) theo phân công.

– Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm.

Người đăng ký

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Bản đăng ký chương trình hành động cá nhân được đề cử chức danh lãnh đạo, quản lý

ĐẢNG ỦY ………………………………….

CHI BỘ ……………………………………

*

Mẫu 03

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

BẢN ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN

KHI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐỂ BỔ NHIỆM HOẶC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

VÀO CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Tôi tên: ………………………………………………….Năm sinh: ………………

Ngày vào Đảng: …………….……Ngày chính thức:………………………………..

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………….

Đơn vị đang công tác:………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………….

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ:…………………………………………………….

Chức vụ được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử: …………………………

Tôi cam kết sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau, nếu được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử:

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCHHỒ CHÍ MINH

– Học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng, hàng quý và năm.

– Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

– Việc thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

– Trách nhiệm với công việc; ý thức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ…

– Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công sở; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

– Trau dồi lý tưởng cách mạng; quan điểm, bản lĩnh chính trị.

– Học tập các nghị quyết của Đảng; tham gia các đợt sinh hoạt chính trị.

– Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất…); chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức; ý thức chấp hành sự phân công, chỉ đạo của cấp trên.

– Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội.

– Phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt hàng ngày.

– Việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

III. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

3.1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

3.2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên

3.3. Nghị quyết Đại hội Chi bộ

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ NẾU ĐƯỢC BỔ NHIỆM, GIỚI THIỆU ỨNG CỬ

4.1. Tóm tắt kết quả công tác chính của bản thân đã đạt được và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm gần nhất

4.2. Về Chương trình/Kế hoạch công tác sẽ triển khai để thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử (nêu rõ kế hoạch, giải pháp cụ thể, trong đó nêu rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nêu rõ giải pháp về công tác phối hợp và nguồn nhân lực để thực hiện)

– Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chung.

– Đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Người đăng ký

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm