Bảng giá đất

Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp 2020

06/09/2021 10:34 64

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất 05 năm tỉnh Đồng Tháp

Bảng giá đất tỉnh Long An năm 2020

06/09/2021 10:24 64

Quyết định 74/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất định kỳ 5 năm tỉnh Long An

Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình năm 2020

06/09/2021 10:21 54

Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND về giá đất tỉnh Hòa Bình 2020-2024

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam năm 2020

06/09/2021 10:20 56

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND giá đất bảng giá đất tỉnh Quảng Nam

Bảng giá đất tỉnh Bình Dương năm 2020

06/09/2021 10:19 43

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND ban hành Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Dương

Bảng giá đất tỉnh Hải Dương năm 2020

06/09/2021 10:18 53

Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND ban hành bảng giá đất tỉnh Hải Dương