Bảng giá đấtĐất đai - Nhà ởHỏi đáp pháp luật

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam năm 2020

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND giá đất bảng giá đất tỉnh Quảng Nam
127

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND giá đất bảng giá đất tỉnh Quảng Nam

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam mới nhất

Ngày 17/12/2019, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết số 14/2019/2019 quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau đây là chi tiết bảng giá đất tỉnh Quảng Nam từ năm 2020.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/2019/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT THỜI KỲ 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 09 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 7229/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019, Công văn số 7300/UBND-KTTH ngày 05 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 và phương án xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024, Báo cáo thẩm tra số 148/BC-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết, ban hành văn bản quy định giá của từng vị trí các loại đất trên địa bàn tỉnh để áp dụng từ ngày 01/01/2020. Trong trường hợp Chính phủ ban hành khung giá đất mới, giao UBND tỉnh rà soát điều chỉnh giá đất ở những vị trí quy định tại Nghị quyết này mà vượt quá mức giá tối đa của khung giá đất của Chính phủ về bằng với mức giá tối đa của khung giá đất của Chính phủ; báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

b) Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để khắc phục các bất hợp lý, không công bằng giữa những khu vực lân cận trong nội bộ từng địa phương hoặc giữa các địa phương liền kề khi thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

c) Quy định cụ thể, chặt chẽ để xử lý các dự án, công trình chuyển tiếp, dở dang, đang triển khai khi áp dụng bảng giá đất mới.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến điều chỉnh bảng giá đất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau:

a) Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự.

b) Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất theo quy định.

c) Khi phát sinh cấp bách cần điều chỉnh, bổ sung giá đất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và được áp dụng cho giai đoạn 2020-2024.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận:
– UBTVQH;
– Chính phủ;
– Các Bộ: TC, TNMT;
– UBND tỉnh;
– Cục KT VBQPPL – Bộ Tư pháp; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– VP: QH, CTN, CP; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– Ban CTĐB-UBTVQH; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– Ban TVTU, TT HĐND; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– Các ban của HĐND tỉnh; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– Đại biểu HĐND tỉnh; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– TTXVN tại Quảng Nam; (Gửi qua trục văn bản liên thông)
– Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
– Lưu: VT, TH (Phiên).

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được Thiquocgia.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Tham khảo thêm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm