Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên

Thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên
1410

Thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên. Nhằm nâng cao kiến thức của người dân về Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc thi online trên. Cùng Hoatieu.vn tham khảo đáp án nhé

1. Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên tuần 1

Câu 1 (10 điểm): Một trong những kết quả đạt được về văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân trong 5 năm 2016-2020 trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là:

Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, xuất khẩu lao động có bước đột phá,
an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đảm bảo.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên.

Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, an sinh xã hội được quan tâm thực
hiện và đảm bảo.

Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, xuất khẩu lao động có bước đột phá,
an sinh xã hội, chính sách người có công được quan tâm thực hiện và đảm bảo.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên tuần 1

Câu 2 (10 điểm): Một trong những phương hướng của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII là:

Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ
Chí Minh.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của
Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ
Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối
đổi mới của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên.

Câu 3 (10 điểm): Thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là:

Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 21/01/2021

Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 29/01/2021

Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên.

Câu 4 (10 điểm): Mục tiêu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng):
(Chỉ được chọn 1 đán án)

Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập
trung bình thấp.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên.

Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Là nước phát triển cao, có nền công nghiệp tiên tiến.

Câu 5 (10 điểm)Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra chỉ tiêu về kinh tế số giai đoạn 2021-2025 đạt:

Khoảng 10% GDP

Khoảng 15% GDP

Khoảng 20% GDP

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên.

Câu 6 (10 điểm) Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra chỉ tiêu “Năm 2025 tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị” là:

Dưới 3%.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên.

Dưới 4%.

Dưới 5%.

Câu 7 (10 điểm): Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đề ra?

Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ
quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây
dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Câu 8 (10 điểm) Một trong những định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đề ra?

Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Bắc của tỉnh; ưu tiên đầu tư giải phóng
mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông và khu công
nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; ưu tiên đầu tư giải
phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông và khu
công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên.

Câu 9 (10 điểm): Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV là gì ?

“Phát huy dân chủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu
của cán bộ, đảng viên; tích cực đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững
mạnh”

“Phát huy dân chủ, đoàn kết; nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng
viên; tích cực đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”

“Phát huy dân chủ, đoàn kết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò tiền phong
gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tích cực đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong
sạch, vững mạnh”

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên.

Câu 10 (10 điểm): Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu ?

12 chỉ tiêu

10 chỉ tiêu

7 Chỉ tiêu

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên.

2. Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được tỉnh Thái Nguyên tổ chức cho các đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan trong địa bàn tỉnh tham gia.

Cuộc thi được tổ chức với hình thức thi trực tuyến, các bạn sẽ phải trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi vòng thi. Tại mỗi vòng thi, mỗi thí sinh có tối đa 3 lần thi, kết quả được công nhận sẽ là kết quả lần thi có tính chính xác nhất (Lần thi cao điểm nhất)

Cuộc thi có 4 tuần thi, bắt đầu vào 10h sáng thứ 2 hàng tuần. Hoatieu.vn sẽ cập nhật đáp án nhanh nhất sau khi các tuần thi được diễn ra. Mời các bạn chú ý theo dõi

Trên đây là Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tỉnh Thái Nguyên. Để biết thêm các thông tin hữu ích khác, mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

3 ( 1 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm