Biểu mẫuĐầu tư - Kinh doanh

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
68

Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (Mẫu Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP) đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo dưới đây.

1. Quy định về báo cáo tình hình tai nạn lao động

Báo cáo tình hình tai nạn lao động được quy định:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH:

“Điều 4. Đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình theo quy định sau:

a) Định kỳ 06 tháng, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết. Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 7 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm;

b) Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng (đối với các tổ đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).”

+ Đồng thời tiến hành báo cáo tình hình tai nạn lao động theo quy định tại Điều 36 Luật an toàn vệ sinh lao động:

“Điều 36. Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

1. Người sử dụng lao động phải thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng tại cơ sở của mình và định kỳ 06 tháng, hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác”.

Được hướng dẫn bởi Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP:

“Điều 24. Thời Điểm nộp báo cáo tai nạn lao động

1. Người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động; báo cáo gửi trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.”

2. Khi nào cần lập báo cáo tai nạn lao động

Căn cứ vào Nghị định 39/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động, các yếu tố gây chấn thương trong tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình và lập Sổ thống kê tai nạn lao động theo từng năm.

Quy định pháp lý về mẫu báo cáo tai nạn lao động theo Điều 36 của Luật An toàn Vệ sinh Lao động: người sử dụng lao động phải thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng tại cơ sở của mình và định kỳ 06 tháng, hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Từ việc thống kê này, định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải gửi báo cáo định kỳ về tai nạn lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với thời hạn như sau:

3. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Đơn vị báo cáo:…………………………………………………..

Địa chỉ:

Mã huyện, quận:

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) năm

Ngày báo cáo:……………………………………………..

Thuộc loại hình cơ sở: ………………………Mã loại hình cơ sở:

1

3

2

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở:…………………………………………………..

Mã lĩnh vực:……………………………………………..

Tổng số lao động của cơ sở:………….người, trong đó nữ:……………..người

Tổng quỹ lương:…………………triệu đồng

I. Tình hình chung tai nạn lao động

Tên chỉ tiêu thống kê

Mã số

Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật

Số vụ (Vụ)

Số người bị nạn (Người)

Tổng số

Số vụ có người chết

Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên

Tổng số

Số LĐ nữ

Số người chết

Số người bị thương nặng

Tổng số

Nạn nhân không thuộc quyền quản lý

Tổng số

Nạn nhân không thuộc quyền quản lý

Tổng số

Nạn nhân không thuộc quyền quản lý

Tổng số

Nạn nhân không thuộc quyền quản lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Tai nạn lao động

1.1. Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ (Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động)

a. Do người sử dụng lao động

Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn

Không có phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt

Tổ chức lao động chưa hợp lý

Chưa huấn luyện hoặc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ

Không có quy trình an toàn hoặc biện pháp làm việc an toàn

Điều kiện làm việc không tốt

b. Do người lao động

Vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn

Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân

c. Khách quan khó tránh/ Nguyên nhân chưa kể đến

1. 2. Phân theo yếu tố gây chấn thương

(Ghi tên và mã số theo danh Mục yếu tố gây chấn thương.)

1.3. Phân theo nghề nghiệp

….

2. Tai nạn được hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật ATVSLĐ

3. Tổng số (3=1+2)

2. Thiệt hại do tai nạn lao động

Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động (kể cả ngày nghỉ chế độ)

Chi phí tính bằng tiền (1.000 đ)

Thiệt hại tài sản (1.000 đ)

Tổng số

Khoản chi cụ thể của cơ sở

Y tế

Trả lương trong thời gian Điều trị

Bồi thường /Trợ cấp

1

2

3

4

5

6

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG

LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm