Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng năm học 2020-2021

Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó
14

Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2020 – 2021 trong bài viết này. Biên bản dùng để phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó.

1. Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là gì?

Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là mẫu lập ra để đánh giá cá nhân đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng trong một tổ chức giáo dục thực hiện tự đánh giá, nhận xét bản thân trong một năm về thực hiện nhiệm vụ, về lối sống và các ưu nhược điểm để phục vụ đánh giá, phân loại đảng viên.

Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng

2. Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó số 1

PHÒNG GD&ĐT ……….

TRƯỜNG ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày ….tháng ….năm …..

BIÊN BẢN HỌP TRƯỜNG

Đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Năm học ……….

I. THỜI GIAN: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày …..tháng …….năm ….

II. ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng trường …………….

III. THÀNH PHẦN

Số người tham dự:………

Số người vắng mặt: 0 Lí do

Chủ trì cuộc họp: …………. – Hiệu trưởng

Thư kí: …………………….

Thành viên: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

I. NỘI DUNG

1. Bà ………….. – Chủ trì cuộc họp – Hiệu trưởng nhà trường thông qua các văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

– Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non;

– Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư 17/2011/BGDĐT;

– Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX.

2. Bầu ban kiểm phiếu

Hội nghị đã tín nhiệm bầu ra tổ kiểm phiếu gồm các bà có tên sau:

……………… – Tổ trưởng

…………….. – Thư ký

……………… – Thành viên

3. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

a) Bà ……………… – Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá

– Bà …………….. – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự đánh giá của bà Nguyễn Thị Thu và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, nhân viên qua phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởng

– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởng

b) …………… – Phó Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá

– Bà …………. – Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự đánh giá của bà Dương Thị Nở và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, nhân viên qua phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng

– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Phó Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng

c) Tổng hợp số phiếu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

STT

Họ và tên CBQL

Chức vụ

Xếp loại đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Thư ký thông qua biên bản, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí với nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi: 9 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

3. Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó số 2

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG…………

Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ……..tháng ……năm………..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG

V/v đánh giá, xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng và Chuẩn giáo viên  năm học ………..

I. THỜI GIAN:

1 ngày (Từ ……đến ………. ngày ……….).

II. ĐỊA ĐIỂM

Phòng hội đồng nhà trường khu Trung Tâm

III. THÀNH PHẦN

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: …..đ/c

Có mặt: …..đ/c – Vắng mặt: ……có lý do nghỉ thai sản

Chủ tọa: Đ/c ……..- Hiệu trưởng.

Thư ký: Đ/c P. – Thư ký hội đồ…….ng – Giáo viên phụ trách chuyên môn khối Giáo dục.

IV. NỘI DUNG

* Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên:

1. Đ/c …………. – Hiệu trưởng – Chủ tọa – Thông qua các văn bản hướng dẫn về việc Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Quyết định số…………………….

b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn:Thông tư …….. ngày 1…….của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non; Công văn số ………ngày 02/06/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Hiệu trưởng trường Mầm non theo thông tư số ………..

c. Đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn:Công văn số……….ngày ………..của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm GDTX.

2. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng: (Đ/c …………. – Phó Hiệu trưởng chủ trì)

– Đ/c ………… – Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá quá trình công tác năm học ……..trước hội nghị.

– Đ/c Nguyễn Thị Mai – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến của CB-GV-NV toàn trường nhận xét cho bản tự đánh giá của đ/c Hiệu trưởng:

* Ý kiến đ/c Kiều Thị Hằng (GV lớp A3):

Đ/c ……là người quản lý có tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm học đồng chí đã có rất nhiều cố gắng để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đồng thời đã quản lý rất chặt chẽ công tác CS&GD trẻ của GV-NV trong nhà trường, đã tham mưu tốt với cấp trên để xin kinh phí XD trường, trang bị, mua sắm được đầy đủ đồ dùng trang thiết bị hiện đại cho các lớp và nhà trường, đã làm tốt công tác XHH để XD môi trường cảnh quan sư phạm đầy đủ cho các cháu ở các khu, được cán bộ và nhân dân và phụ huynh tin tưởng. Chất lượng CS&GD của nhà trường trong năm học ……… đạt được nhiều thành tích cao so với năm học cũ.

Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ……..Đạt loại: Xuất sắc.

* Ý kiến đ/c ………….(GVPT chuyên môn tổ GD):

Đ/c ……..là một Hiệu trưởng có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đ/c luôn gần gũi, quan tâm đến chị em, trong năm học đ/c đã có nhiều ý tưởng và sáng kiến mới để đưa phong trào của nhà trường đi lên. Đặc biệt là công tác XD môi trường học tập lấy trẻ là trung Tâm.

Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ……..đạt loại: Xuất sắc.

* Ý kiến đ/c ……….(Tổ trưởng khu Quảng Minh):

Trong công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí ……..luôn là tấm gương cho chị em noi theo, luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của chị em, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt những chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong nhà trường đ/c luôn gần gũi, quan tâm, động viên không những bằng cả tinh thần và cả vật chất để chị em yên công tác hơn.

Đồng chí Hằng cũng đề nghị cấp trên XL đồng chí ……đạt loại: Xuất sắc.

* Ý kiến của các thành viên còn lại trong hội nghị:

Đều nhất trí với những ý kiến đã phát biểu trong hội nghị và đều đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Xuất sắc.

3. Lấy ý kiến đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng:(Đ/c ………- Chủ trì).

Đồng chí ………..– đọc bản tự đánh giá quá trình công tác trong năm học …….của bản thân.

– Đ/c ……….. – Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho bản tự đánh giá của Đ/c ………….

* Ý kiến đ/c ……….: Đ/c …….có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, luôn tạo điều kiện để giúp đỡ chị em GV,NV trong trường, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề.

Đ/c đề nghị xếp loại ……đạt loại: Xuất sắc.

* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến của đ/c …… đã phát biểu và đều nhất trí đề nghị xếp loại đồng chí ……..đạt loại: Xuất sắc.

4. Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV:

* Đồng chí ……..- Hiệu trưởng: Thông qua trước hội nghị về việc lấy ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến và xếp loại của các thành viên trong Hội đồng nhà trường là để Ban giám hiệu tham khảo, còn kết quả đánh giá xếp loại cuối cùng về chuẩn GVMN sẽ do Hiệu trưởng quyết định.

Đ/c Hiệu trưởng đã yêu cầu các đồng chí tổ trưởng các khối lần lượt thông qua kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá xếp loại của tổ về chuẩn GVMN. Sau đó Ban giám hiệu hội ý để thống nhất xếp loại từng Giáo viên theo các tiêu chuẩn đã quy định trong các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Căn cứ vào kết quả XLGV của từng tổ, Hiệu trưởng đã thông qua kết quả XL chuẩn nghề nghiệp GVMN cụ thể đối với từng GV cụ thể như sau:

Tổng số GV được đánh giá: …….đ/c

– Đối với GV biên chế: Tổng …….đ/c

+ Đạt loại xuất sắc: ………đ/c;

+ Đạt loại khá: ……..đ/c.

+ Đạt loại TB: …….đ/c.

– Đối với GV hợp đồng: Tổng ………đ/c

+ Đạt loại xuất sắc: ……….đ/c;

+ Đạt loại khá: 0 đ/c;

+ Đạt loại TB: 0 đ/c.

5. Đ/c …………. – Hiệu trưởng kết luận và yêu cầu thư ký thông qua biên bản của hội nghị trước toàn thể CB,GV,NV:

Biên bản được thông qua tại hội nghị hồi …….ngày …….. được 100% thành viên có mặt trong hội nghị nhất trí với những nội dung của biên bản và không ai có ý kiến nào khác.

Hội nghị kết thúc hồi …….ngày……….

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

4. Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó số 3

SỞ GD& ĐT ……………….

TRƯỜNG …………………

Số: /BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN

HỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 20…-20…

Hôm nay vào lúc ….. giờ ….., ngày …./…/20…, tại Trường ……………. tổ chức họp đánh giá, xếp loại HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng năm học 20…-20….

I. THÀNH PHẦN:

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường: ……….. người; vắng: ………………

– Lý do: …………………………………………………………………………………

II. NỘI DUNG:

Ông (bà): ………………………………………………………..: ; Hiệu trưởng.

a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên quan về hướng dẫn đánh giá HT, PHT theo chuẩn hiệu trưởng gồm:

– Thông tư 29/BGDĐT;

– Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 và công văn số 630/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT, PHT.

b) Bầu Ban kiểm phiếu: …………., TBTTND (Trưởng ban); Ông ……………….., Ông …………………… (Ủy viên).

c) Trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại:

– HT, PHT trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá.

– CB, GV, NV cơ hữu đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá HT và ghi điểm, nhận xét, đánh giá vào Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT.

– Ban kiểm phiếu kiểm số lượng phiếu đánh giá, thông báo trước cơ quan số lượng phiếu và bàn giao cho công đoàn.

– Thư ký tiến hành ghi biên bản và thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

Tiến hành đánh giá, xếp loại

Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………………….………………., Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).

– Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: ………………………………………………………..………………………………………… .

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

+ Nhược: ………………………………………………………………………

– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ……………………… đại diện công đoàn.

Đánh giá, xếp loại ông (bà) …………………………………………………., P. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).

– Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………..………………………………………… .

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ……………………… đại diện công đoàn.

Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………………….………………., P. Hiệu trưởng.

Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.

– Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).

– Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………..………………………………………… .

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

+ Nhược: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

– Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ……………………… đại diện công đoàn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nhận phiếu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm