Biểu mẫuĐầu tư - Kinh doanh

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư Nghị định 11

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
25

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư là biểu mẫu đề nghị thanh toán của chủ đầu tư gửi đến kho bạc nhà nước để thanh toán 1 phần hoặc toàn phần số vốn đã đầu tư cho dự án. Đây là biểu mẫu số 11 ban hành theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

1. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư mới nhất

iấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư Nghị định 11

Đây là mẫu giấy đề nghị thanh toán đầu tư được ban hành theo Nghị định 11 năm 2020 của Chính phủ.

Mẫu số 11

Mã hiệu: ………………..

Số: ……………………….

Chủ đầu tư: …………………….

Số: ………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước …………………………………

Tên dự án, công trình: …………………….Mã dự án đầu tư: …………………………

Chủ đầu tư/Ban QLDA…………………… mã số ĐVSDNS: …………………………..

Số tài khoản của chủ đầu tư:

– Vốn trong nước ………………….tại: ……………………………………………………….

– Vốn ngoài nước …………………tại ………………………………………………………..

Căn cứ hợp đồng số: ngày……… tháng ………… năm…………. Phụ lục bổ sung hợp đồng số…ngày…tháng…năm…

Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số…ngày.. ..tháng …năm (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLHT)

Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: ……………… đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán đồng.

Số tiền đề nghị:

Tạm ứng

Thanh toán

Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT,…..) .

Thuộc kế hoạch vốn: Năm…

Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)

Vốn TN

Vốn NN

Vốn TN

Vốn NN

Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng

Cộng tổng

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: …

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………

Trong đó:…………………………………………………………………………………….

– Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số):

+ Vốn trong nước…………………………………………………………………………

+ Vốn ngoài nước………………………………………………………………………..

– Thuế giá trị gia tăng

– Chuyển tiền bảo hành (bằng số)

– Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số)

+ Vốn trong nước………………………………………………………………………….

+ Vốn ngoài nước………………………………………………………………………….

Tên đơn vị thụ hưởng…………………………………………………………………….

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng…………………………. tại ……………………….

KẾ TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …. năm….

CHỦ ĐẦU TƯ/BAN QUẢN DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH/ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư………………………………………….

Kho bạc nhà nước chấp nhận

Tạm ứng

Thanh toán

Theo nội dung sau:

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Đơn vị: đồng/USD…

Nội dung

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Số vốn chấp nhận

– Mục…, tiểu mục

– Mục…, tiểu mục

– Mục…, tiểu mục

– Mục…, tiểu mục

Trong đó:

– Số thu hồi tạm ứng

Các năm trước

Năm nay

– Thuế giá trị gia tăng

– …………………………….

– Số trả đơn vị thụ hưởng

Bằng chữ:

Số từ chối:

Lý do :

Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………..

Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc KBNN

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Tải Biểu mẫu nghị định 11/2020

2. Mẫu đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo Thông tư 08/2016

Chủ đầu tư: …….
Số: ………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Kho bạc nhà nước……………………………………………..

Tên dự án, công trình:…………………………………………………………………………………………………….

Mã dự án đầu tư:…………………………………………………………………………………………………………..

Chủ đầu tư/Ban QLDA…………………………………………………………………………………………………….

mã số ĐVSDNS:……………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản của chủ đầu tư: – Vốn trong nước……………………………………….. tại:………………….

– Vốn ngoài nước…………………………………………. tại………………….

Căn cứ hợp đồng số: ngày…. tháng …. năm…..

Phụ lục bổ sung hợp đồng số…ngày…tháng…năm…

Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số…ngày.. ..tháng …năm (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLHT)

Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:…………………………………………đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán ……………………………………………………………………..đồng.

Số tiền đề nghị: Tạm ứng Thanh toán Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT,…..)

Thuộc kế hoạch vốn:………………………………… Năm…

Đơn vị: đồng

Nội dung Dự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồng

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)
Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)

Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)
Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)
Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN
Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng
Cộng tổng

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số:…………………………………………………………..

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………

Trong đó: Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số):……………………………………………………….

+ Vốn trong nước………………………………………………………………………………………………………..

+ Vốn ngoài nước……………………………………………………………………………………………………….

– Thuế giá trị gia tăng……………………………………………………………………………………………………

– Chuyển tiền bảo hành (bằng số)………………………………………………………………………………….

– Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số)……………………………………………………………………………….

+ Vốn trong nước………………………………………………………………………………………………………..

+ Vốn ngoài nước……………………………………………………………………………………………………….

Tên đơn vị thụ hưởng………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng…………………………………..Tại…………………………………………….

KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày …. tháng …. năm….
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

3. Hướng dẫn thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo quy định mới

Kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”

Về phạm vi thực hiện, nguyên tắc trên chỉ áp dụng đối với các hợp đồng thanh toán nhiều lần (trừ lần thanh toán cuối cùng). Nội dung kiểm soát theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” đã được KBNN hướng dẫn: Công chức kiểm soát chi thực hiện kiểm soát sự đầy đủ, tính pháp lý của hồ sơ thanh toán; kiểm soát đối tượng phải thực hiện cam kết chi, đối chiếu số vốn đề nghị thanh toán không vượt số dư kế hoạch vốn (trên giấy và hệ thống TABMIS) và phù hợp với giá hợp đồng, các điều kiện trong hợp đồng và theo dự toán được duyệt (đối với gói thầu chỉ định thầu hoặc tự thực hiện). Đặc biệt là trình tự các bước công việc và thời gian thanh toán trước của KBNN đã giảm từ 03 ngày làm việc xuống còn chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ khi cán bộ kiểm soát chi nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định mà chủ đầu tư phải gửi đến KBNN (nhận trực tiếp hoặc nhận qua dịch vụ công), KBNN các cấp hoàn thành thủ tục thanh toán theo nguyên tắc thanh toán trước, kiểm soát sau, đối với các đề nghị thanh toán nhận sau 15 giờ thì xử lý chứng từ vào ngày hôm sau. Về trình tự kiểm soát, thanh toán được hướng dẫn thực hiện theo từng bước để phân định rõ từng công việc thực hiện và trách nhiệm giải quyết của từng chức danh tham gia quy trình như: Công chức kiểm soát chi; Lãnh đạo phòng Kiểm soát chi; Lãnh đạo KBNN phụ trách kiểm soát chi và công văn hướng dẫn rất rõ nội dung các bước luân chuyển chứng từ, thời gian xử lý chứng từ giữa phòng Kiểm soát chi và phòng Kế toán.

Đối với kiểm soát chi sau, Công văn 4025 hướng dẫn ngay sau khi thực hiện thanh toán trước cho dự án, căn cứ hồ sơ đã nhận, chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày KBNN chấp nhận thanh toán, công chức kiểm soát chi thực hiện kiểm soát lại hồ sơ thanh toán, nội dung kiểm soát, trình tự các bước công việc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 của KBNN ban hành quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống KBNN (Quyết định 5657). Trường hợp sau khi kiểm soát, số vốn chấp nhận thanh toán có sự chênh lệch với số vốn đã thanh toán cho chủ đầu tư, công chức kiểm soát chi lập Thông báo kết quả kiểm soát thanh toán (Mẫu số 03/KSC kèm theo Quyết định số 5657/QĐ-KBNN) và báo cáo Trưởng phòng trình lãnh đạo KBNN ký gửi chủ đầu tư thông báo về kết quả kiểm soát thanh toán và trừ vào những lần thanh toán tiếp theo (nếu số chấp nhận thanh toán nhỏ hơn số vốn đã thanh toán). Ngay lần đề nghị thanh toán tiếp theo của hợp đồng, cán bộ kiểm soát chi thực hiện hướng dẫn chủ đầu tư để thực hiện thu hồi và tại Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, công văn đã hướng dẫn chủ đầu tư phải bổ sung thêm 2 dòng, dưới dòng tên đơn vị hưởng:

Dòng 1: Số tiền phải thu hồi của lần thanh toán trước là số chênh lệch giữa số đã trả nhà thầu của lần thanh toán trước và số thông báo về kết quả kiểm soát thanh toán của KBNN sau khi thực hiện kiểm soát chi sau;

Dòng 2: Số tiền trả đơn vị lần này là số chênh lệch giữa số tiền chủ đầu tư đề nghị thanh toán lần này và số tiền phải thu hồi của lần thanh toán trước.

Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư uỷ thác quản lý dự án (QLDA)

KBNN tỉnh căn cứ vào hợp đồng uỷ thác được ký giữa chủ đầu tư và Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực (nhận uỷ thác) sau khi có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền để thực hiện kiểm soát thanh toán vốn cho dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Công văn 4025.

Về hồ sơ tạm ứng, thanh toán được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 08, Thông tư 108, Thông tư 52 và Quyết định 5657. Đồng thời, Công văn 4025 đã hướng dẫn nguyên tắc thực hiện và hồ sơ gửi KBNN làm căn cứ kiểm soát thanh toán đối với haitrường hợp uỷ thác QLDA cụ thể:

Đối với trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng ủy thác toàn bộ cho Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực thực hiện QLDA (bao gồm cả việc rút dự toán và giao dịch với cơ quan kiểm soát thanh toán), thì ngoài nội dung công việc ủy thác, chủ đầu tư phải ủy quyền chủ tài khoản cho bên nhận ủy thác và nội dung trên phải được quy định cụ thể trong hợp đồng. Trường hợp này thì Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực được mở tài khoản thanh toán vốn cho dự án tại KBNN và trực tiếp giao dịch với KBNN để thực hiện quản lý, thanh toán các khoản chi phí cho dự án, và hưởng chi phí QLDA theo quy định của hợp đồng uỷ thác. Các khoản kinh phí QLDA chủ đầu tư được hưởng một phần chi phí cho các hoạt động QLDA thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, thì Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực thực hiện tạm ứng, thanh toán từ tài khoản thanh toán vốn của dự án (trường hợp chưa trích chuyển kinh phí QLDA vào tài khoản tiền gửi), hoặc từ tài khoản tiền gửi của Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực cho chủ đầu tư theo hợp đồng ủy thác đã ký, phù hợp với nguồn trích và dự toán thu, chi quản lý dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với trường hợp chủ đầu tư chỉ ủy thác một phần công tác QLDA thông qua hợp đồng ủy thác, không ủy quyền rút dự toán và giao dịch với cơ quan kiểm soát thanh toán thì chủ đầu tư mở tài khoản thanh toán vốn đầu tư cho dự án tại KBNN và thực hiện các giao dịch với KBNN theo quy định, trong đó lưu ý:

Đối với các khoản thanh toán theo hợp đồng (hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng mua sắm thiết bị, hợp đồng tư vấn): Căn cứ vào quy định của hợp đồng, các quy định hiện hành về quản lý, thanh toán vốn đầu tư, Ban QLDA chuyên ngành, hoặc Ban QLDA khu vực gửi hồ sơ đề nghị chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành. Chủ đầu tư lập Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (nếu có), Giấy rút vốn đầu tư, kèm Bảng xác định giá trị khối lượng XDCB hoàn thành với trường hợp thanh toán theo quy định (Phụ lục 03a, hoặc Phụ lục 04, Thông tư 08) do Ban QLDA chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực ký xác nhận với nhà thầu.

Đối với phần chi phí QLDA, chi phí giám sát (nếu có) theo quy định do chủ đầu tư được hưởng: Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị KBNN tạm ứng, thanh toán chi phí QLDA theo dự toán chi phí QLDA được duyệt, để chi trả thanh toán cho các hoạt động quản lý dự án thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư.

Đối với phần chi phí QLDA do Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực được hưởng theo quy định của hợp đồng ủy thác và các khoản chi phí thanh toán không theo hợp đồng: Ban QLDA chuyên ngành, hoặc Ban QLDA khu vực mở tài khoản tiền gửi tại KBNN để tiếp nhận nguồn kinh phí QLDA và các khoản chi phí thanh toán không theo hợp đồng do chủ đầu tư chuyển đến. Chủ đầu tư căn cứ vào điều khoản quy định của hợp đồng ủy thác, tiến độ công việc và theo đề nghị của Ban QLDA chuyên ngành, hoặc Ban QLDA khu vực, gửi hồ sơ đến KBNN đề nghị tạm ứng kinh phí theo quy định và chuyển vào tài khoản tiền gửi của Ban QLDA chuyên ngành, hoặc Ban QLDA khu vực để Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí QLDA được tạm ứng, chuyển vào tài khoản tiền gửi không được vượt phí ủy thác QLDA quy định trong hợp đồng ủy thác hoặc quyết định phân giao nhiệm vụ của người quyết định đầu tư (trường hợp Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư đồng thời là người quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực); không vượt chi phí QLDA trong dự toán công trình, dự án đầu tư được phê duyệt và kế hoạch vốn năm của dự án.

Đối với chi phí hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị tạm ứng đến KBNN để tạm ứng chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi tại KBNN của tổ chức được giao nhiệm vụ hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức này thanh toán, chi trả cho đối tượng thụ hưởng.

Ngoài ra, Công văn 4025 cũng hướng dẫn rõ, nội dung kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư uỷ thác QLDA tại công văn này thay thế nội dung đã hướng dẫn tại Công văn số 3711/KBNN-KSC ngày 07/8/2017 của KBNN về việc thanh toán vốn cho dự án với trường hợp ủy thác quản lý dự án.

Về việc tạm giữ để phục vụ công tác quyết toán công trình

Công văn 4025 đã hướng dẫn đối với trường hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu có thỏa thuận trong hợp đồng về việc tạm giữ chưa thanh toán cho nhà thầu một khoản tiền nhất định hoặc một tỷ lệ nhất định so với khối lượng hoàn thành và thỏa thuận về việc chuyển khoản tiền tạm giữ vào tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư mở tại KBNN: KBNN tỉnh thực hiện tạm giữ theo quy định của hợp đồng và hướng dẫn chủ đầu tư hoặc Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực (trường hợp ủy thác toàn bộ và được chủ đầu tư ủy quyền chủ tài khoản) mở tài khoản tiền gửi 3751 để quản lý, theo dõi.

Căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đề nghị của chủ đầu tư hoặc Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực, KBNN tỉnh thực hiện kiểm soát, thanh toán tiền tạm giữ để phục vụ công tác quyết toán công trình đảm bảo đúng quy định.

Quy trình kiểm soát thanh toán đối với ngân sách xã

Do phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Thông tư 52 bao gồm nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn, nên Công văn 4025 đã hướng dẫn quy trình kiểm soát thanh toán đối với ngân sách xã thực hiện theo quy định tại Quyết định 5657, hướng dẫn tại Công văn 4025 và các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1142/QĐ-KBNN ngày 08/11/2013 của KBNN ban hành kèm theo quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống KBNN.h

Số liên Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư, chủ đầu tư phải gửi KBNN

Để hướng dẫn thống nhất số liên chứng từ nêu trên mà chủ đầu tư phải gửi đến KBNN làm cơ sở kiểm soát, thanh toán, Công văn 4025 đã hướng dẫn: Đối với Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu tư lập theo mẫu quy định tại Thông tư 08, trong đó: các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ), lập 02 liên; các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, lập 03 liên. Đối với Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư, chủ đầu tư lập 02 liên theo mẫu quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Với những nội dung cải cách thủ tục hành chính theo quy định của Bộ Tài chính đã được KBNN kịp thời, khẩn trương hướng dẫn tại Công văn 4025, chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ vào việc tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN, nâng cao hiệu quả sự dụng vốn đầu tư công của nhà nước và đây cũng là một trong những giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB nói chung và vốn đầu tư XDCB năm 2018 nói riêng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/08/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn đầu tư công.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm