Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Khung Kế hoạch phát triển đội ngũ cấp Tiểu học

Mẫu kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức tiểu học
22

Mẫu kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức tiểu học

Khung Kế hoạch phát triển đội ngũ cấp Tiểu học là mẫu dùng để thống kê đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý của nhà trường. Mời các bạn tham khảo.

Kế hoạch phát triển đội ngũ tiểu học

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG …….

Số:…/KH-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…. , ngày tháng năm

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ

Năm học……

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

– Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 ban hành Luật Giáo dục Việt Nam

– Nghị định 71/2020/NĐ-CP qui định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS

– Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

– Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

– Thông tư số 27/20117/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử GV làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong HCM trong các cơ sở GDPT công lập;

– Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

– Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

– Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường TH;

– Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

– Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, ban hành CTGDPT tổng thể và chương trình các môn học, hoạt động giáo dục

– Thông tư số 27/2020/TT- BGDĐT về kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học

– Thông tư số 28/2020/TT- BGDĐT về việc ban hành điều lệ trường tiểu học

– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; lạc hậu

– Văn bản số 03/2017/VBHN- BGDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

….. (và một số văn bản khác, cần cập nhật)

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Qui mô trường có …. Lớp với … học sinh

Tổng số giáo viên:

Tổng số nhân viên:

Tổng số CBQL:

1. Thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý của nhà trường năm học ….

Số lượng

Đội ngũ

Hiện có

Yêu cầu của CTGDPT 2018

Thừa

Thiếu

Cần bổ sung

Cán bộ quản lý

Giáo viên

………………………

………………………

Nhân viên

Tổng

2.1 Những điểm mạnh:

Về đội ngũ giáo viên

Về đội ngũ nhân viên

Về CBQL

2.2. Những điểm yếu

Về đội ngũ giáo viên

Về đội ngũ nhân viên

Về CBQL

2.3. Những cơ hội trong phát triển đội ngũ

2.4. Những thách thức trong phát triển đội ngũ

3. Các vấn đề về phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý cần tập trung giải quyết trong giai đoạn…..

3.1…………………………………………………………………………………..

3.2…………………………………………………………………………………

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Mục tiêu về số lượng, cơ cấu

Năm học

Môn học

Số lượng hiện có

Số lượng cần bổ sung (ghi dấu +), hay giảm đi ( dấu -) theo các năm học so với hiện có

Ghi chú

2021-2022

2022-2023

2023-2024

…….

Cán bộ quản lý

Giáo viên

………………………

………………………

Nhân viên

Tổng

Về cơ cấu trình độ đào tạo: …

Về cơ cấu giáo viên dạy các môn học, nhân viên theo vị trí việc làm:…

2. Mục tiêu chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giai đoạn … đáp ứng CT GDPT 2018 cấp tiểu học

2.1. Mục tiêu đối với giáo viên

….

2.2. Mục tiêu đối với nhân viên

2.3. Mục tiêu đối với CBQL

(xác định mục tiêu phải đảm bảo yêu cầu SMART)

4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

4.1. Nhóm giải pháp phát triển số lượng, cơ cấu đội ngũ GV, NV, CBQL

– Tham mưu với cơ quan quản lý có thẩm quyền bổ sung GV, NV, CBQL theo yêu cầu

– Đề xuất cơ chế để hợp đồng thỉnh giảng ….

4.2. Nhóm giải pháp phân công sử dụng GV, NV, CBQL

– Phân công GV dạy các môn cơ bản dạy các môn Nghệ thuật, GDTC nếu thiếu GV các môn này

– Phân công các GV tham gia triển khai hoạt động trải nghiệm (GVCN, Tổng phụ trách đội, GV Âm nhạc, Mỹ thuật, GDTC…)

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ chính

Kiêm nhiệm

Số tiết/ tuần

Ghi chú

4.3. Nhóm giải pháp đào tạo, bồi dưỡng

– Cử GV, NV đi học tập nâng cao trình độ theo lộ trình hướng dẫn tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP

– Triển khai hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp cho GV, NV, CBQL đáp ứng yêu cầu triển khai CTGDPT 2018 trên cơ sở khảo sát nhu cầu, yêu cầu thực tiễn

TT

Nội dung/ hoạt động BD

Thời gian

Địa điểm

Người phụ trách/ tham gia

Kết quả cần đạt

Cách thực hiện

Ghi chú

1

2

– Xây dựng cộng đồng học tập trong nhà trường tạo môi trường phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng CT GDPT 2018

– …

4.4. Nhóm giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ GV, NV, CBQL

4.5. Nhóm giải pháp kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của GV, NV, CBQL

….

……………………………………………………………………………………… VI. TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN

6.1. Phân công trách nhiệm thực hiện

– Hiệu trưởng

– Phó hiệu trưởng

– Tổ trưởng chuyên môn

– Các lực lượng tham gia

6.2. Lộ trình thực hiện

6.3. Tiêu chí đánh giá

6.4. Chế độ thông tin, báo cáo

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm