Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu công văn cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác

Công văn cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác
58

Công văn cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác

Mẫu công văn về việc cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác

Mẫu công văn về việc cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác là mẫu bản công văn được lập ra để cử công chức, viên chức tham gia ban chỉ đạo, tổ công tác. Mẫu công văn nêu rõ người được cử tham gia… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn ủy quyền xử lý công việc

Mẫu báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Mẫu báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác như sau:

UBND TỈNH …………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………./SGD&ĐT-VP
V/v cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác….(1)……..

……….., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ……………….(2)………………………..

Thực hiện (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được) Công văn số ……ngày … tháng …. năm …. của ……(2)……về việc đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cử …………… tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác…(1)……

Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất cử các đồng chí có tên sau:

1. …………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………….

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi ……………(2)…….. để tổng hợp./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ………..(3)………;

– Lưu: VT, (4)

GIÁM ĐỐC (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên BCĐ, Tổ công tác.

(2) Tên cơ quan, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.

(3) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,…

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác

Mẫu công văn về việc cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm