Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu công văn đăng ký thi đua khen thưởng

Công văn đăng ký thi đua khen thưởng
53

Công văn đăng ký thi đua khen thưởng

Mẫu công văn về việc đăng ký thi đua khen thưởng

Mẫu công văn về việc đăng ký thi đua khen thưởng là mẫu bản công văn được lập ra để đăng ký thi đua khen thưởng. Mẫu công văn nêu rõ nội dung khen thưởng của cá nhân, tổ chức… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn ban hành thông báo nghỉ hưu

Mẫu công văn tham gia góp ý dự thảo văn bản

Mẫu công văn cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc đăng ký thi đua khen thưởng như sau:

UBND TỈNH ………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/SGDĐT-…..(1)……

V/v đăng ký Thi đua – Khen thưởng năm học …….(3)……

…………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: …………………(1)…………………..

Căn cứ…………………………(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(2)………….………………………..;

Căn cứ danh sách đăng ký thi đua của các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng ban của Sở,

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân năm học ………. (có bảng tổng hợp kèm theo) như sau:

1. Tập thể

…………………………………(3)…………………………………….

2. Cá nhân

…………………………………(4)……………………………………../.

Nơi nhận:

Như trên;
– …(5)…;

– Lưu: VT, VP, (6).

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Cơ quan quản lý về công tác TĐKT.

(2) Các căn cứ ban hành Tờ trình.

(3) Các danh hiệu thi đua của tập thể.

(4) Các danh hiệu thi đua của cá nhân.

(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc đăng ký thi đua khen thưởng

Mẫu công văn về việc đăng ký thi đua khen thưởng

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm