Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Đơn đề nghị hỗ trợ học tập
111

Đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Bản in

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập là mẫu đơn đề nghị được cá nhân học sinh, sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin đề nghị về việc được hỗ trợ học tập. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn và có sự xác nhận của cơ sở đào tạo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập tại đây.

1. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập số 1

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

Học kỳ…….. – Năm học ………………

Kính gửi:

Ban giám hiệu

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Trường……………

Tên em là:…………………………. Ngày, tháng, năm sinh: …………………….Giới tính:………..

Lớp:………………….. Mã số SV:……………………………….Điện thoại liên hệ: ……………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Đối chiếu với đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, em thuộc đối tượng sau:

Là người dân tộc thiểu số (Dân tộc…………….) thuộc Hộ nghèo, cận nghèo năm………….

Hồ sơ kèm theo: 1 – Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

2 – Bản sao công chứng GCN hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập cho em theo quy định. Em xin cam đoan những lời khai trên và những giấy tờ kèm theo là đúng; Nếu có gì sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn đủ số hỗ trợ chi phí học tập đã cấp cho nhà trường.

Xét duyệt của Nhà trường

………., ngày …. tháng ….. năm …………

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập số 2

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP

(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề)

Kính gửi: Phòng lao động – thương binh và xã hội (cấp huyện)

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………………………………………………………………………………………..

Ngành học:………………………………………Mã số học sinh/sinh viên:…………………………………

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:…………………………………………………………………………….

Nơi cư trú của gia đình:…………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng được hưởng chi phí hỗ trợ học tập theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010- 2015.

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

……….., ngày….tháng….năm…..
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề

Cơ sở giáo dục/dạy nghề:………………………………………………………………………………………

Xác nhận anh/chị:…………………………………………………………………………………………………

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ….. Học kỳ: ………….. Năm học ……. lớp …………. khoa ……… khóa học ………. thời gian khóa học……….(năm) hệ đào tạo …………………….

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục/dạy nghề đang quản lý.

Kỷ luật: ………………………………………….(ghi rõ mức độ kỷ luật, nếu có).

Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường (nếu có), số tiền: ……………đồng/tháng và được hưởng….. tháng/năm.

Đơn vị chúng tôi sẽ ngừng cấp chính sách cho học sinh/sinh viên trên tại trường từ tháng…năm…(1); đề nghị phòng lao động – thương binh và xã hội xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ học tập cho anh/chị nói trên theo quy định và chế độ hiện hành.

………, ngày ….. tháng ….. năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm