Biểu mẫuKhiếu nại - Tố cáo

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

Giấy ủy quyền khiếu nại
40

Giấy ủy quyền khiếu nại

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại là mẫu giấy được cá nhân lập ra để ủy quyền việc khiếu nại cho một cá nhân khác. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin cá nhân của người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung được ủy quyền và có sự xác nhận của ủy ban nhân dân nơi người ủy quyền cư trú. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền khiếu nại tại đây.

1. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…., ngày… tháng … năm….

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………. ;

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…………………………….. , ngày cấp…………. , nơi cấp:

Họ và tên người được ủy quyền khiếu nại…………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………. ;

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…………………………….. , ngày cấp…………. nơi cấp:

Nội dung ủy quyền khiếu nại:………………………………………………………………………… (1)

(Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN(2)

(Chức danh, chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ủy quyền toàn bộ hay ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).

(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.

2. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

………., ngày ……. tháng …….. năm ……

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người ủy quyền: …………………………………………………………………..(1)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………(2)

Số CMND: ……………………………….…… Cấp ngày ….. tháng ………. năm ………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người được ủy quyền: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………………..…………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm ………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………..

Nội dung ủy quyền: ……………………………………………………………………………..(3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.

(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm