Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ
69

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ

Mẫu quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ

Mẫu quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ. Mẫu nêu rõ người được kéo dài thời gian…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định phân công công chức hướng dẫn tập sự

Mẫu quyết định tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức

Mẫu quyết định bổ nhiệm lại chức vụ

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ như sau:

UBND TỈNH …………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: ………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ …(1)…. ….(2)….

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ………………………………………………. (3) ………………………….;

Căn cứ………………………………………………. (3) ………………………….;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ ….(1)….. …..(2)…… đối với ……(4)……

Kể từ ngày … tháng … năm … đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra; Trưởng Phòng, Ban của Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Thủ trưởng……(5)….. và ông (bà) …(4)……chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– …(6)…;

– Lưu: VT, (7).

GIÁM ĐỐC (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chức vụ được kéo dài.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định

(3) Các văn bản có liên quan.

(4) Tên người được kéo dài chức vụ

(5) Tên đơn vị nơi người được kéo dài chức vụ đang công tác.

(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ

Mẫu quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm