Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu quyết định thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi

Quyết định thành lập hội đồng chấm thi
42

Quyết định thành lập hội đồng chấm thi

Mẫu quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi

Mẫu quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi. Mẫu quyết định nêu rõ thành phần hội đồng, thời gian và địa điểm làm việc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định thành lập hội đồng coi thi học sinh giỏi

Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra

Mẫu quyết định thanh tra của Sở giáo dục

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi như sau:

UBND TỈNH ………………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: …………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi cấp …..(1)…..

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(2)………….………………………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi cấp ………..(1)……. gồm các ông, bà có tên sau: (danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi cấp …..(1)…… có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định của kỳ thi.

Thời gian làm việc: ………………………………(3)………………………………

Địa điểm: ………………………………………….(4)………………………………..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Hội đồng chấm thi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2, Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng, Ban của Sở; Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố …………..; Hiệu trưởng các trường liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;

– …(5)…;

– Lưu: VT, (6).

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên kỳ thi học sinh giỏi.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(3) Thời gian chấm thi học sinh giỏi.

(4) Địa điểm chấm thi.

(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi

Mẫu quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm