Biểu mẫuViệc làm - Nhân sự

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác mới nhất
25

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác mới nhất

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác là mẫu quyết định của công ty về việc thuyên chuyển, điều chuyển công tác của một cá nhân nào đó đang làm việc tại cơ quan, đơn vị xin điều chuyển đến một bộ phận hoặc đơn vị mới. Mẫu quyết định chuyển công tác lấy Luật Doanh nghiệp và các điều khoản của công ty làm căn cứ để đưa ra quyết định. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu quyết định thuyên chuyển công tác tại đây.

1. Mẫu quyết định chuyển công tác là gì?

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác là mẫu văn bản hành chính – nhân sự được sử dụng khi có quyết định điều chuyển công tác của một cá nhân nào đó đang làm việc tại công ty/doanh nghiệp điều chuyển sang một bộ phận mới trong công ty. Mẫu quyết định thuyển chuyển công tác dựa vào Luật doanh nghiệp cùng với các điều khoản, quy định của công ty để làm căn cứ đưa ra quyết định.

Mẫu quyết định chuyển công tác cần tuân thủ về quy định trình bày văn bản hành chính để soạn nội dung. Tùy vào từng công ty và những quy định của mỗi công ty là khác nhau, vì thế các mẫu có thể có sự khác nhau một chút trong nội dung của bản Quyết định.

2. Khi nào cần có quyết định thuyên chuyển công tác

Có hai trường hợp cần phải sử dụng đến quyết định thuyên chuyển công tác

– Trong trường hợp người làm có mong muốn, nguyện vọng được thuyên chuyển

– Đơn vị, tổ chức, công ty có sự thay đổi về mặt nhân sự nên cần thuyên chuyển

3. Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác số 1

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

…………………, ngày…..tháng…..năm……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thuyên chuyên công tác

[Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)………………………………..]

– Căn cứ vào quyết định số……………………………. /KH, ngày……….tháng…….. năm……….. về việc thành lập cơ quan đơn vị…………………………………………………………………………;

– Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (Bà)…………………………………………………….;

– Căn cứ vào công văn tiếp nhận số ………………………………/KH, ngày…………tháng……….năm…………..của cơ quan (đơn vị);

– Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Ông (Bà) ……………………………………………………………đang công tác tại cơ quan (đơn vị) được chuyển công tác đến cơ quan (đơn vị)………………………………………… kể từ ngày……..tháng………năm……….

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (Bà) ………………………………………………………….do cơ quan (đơn vị) mới đài thọ theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ.

Điều 3. Ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chánh,quản trị). Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán – tài vụ và Ông (Bà) ……………………………………………………..có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Hồ sơ đương sự

– Lưu VP

THỦ TRƯỞNG

4. Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác số 2

CÔNG TY ………………………..
………………………………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-
Số: …………/……./QĐ- …………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

QUYẾT ĐỊNHV/v: Điều chuyển công tác cho ông

CÔNG TY

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty…………;

– Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty ………………

– Xét đơn xin chuyển công tác của Ông …………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chuyển Ông …………… – hiện đang là ………….. sang làm ………… Công ty …………….. kể từ ngày ….. tháng …. năm …..

Điều 2: Ông …………. được thanh toán lương và các chế độ tại vị trí …………. đến hết ngày….tháng…..năm….. Kể từ ngày…..tháng…..năm……. các chế độ lương, thưởng, và các chính sách khác của Ông …………. được hưởng như nhân viên ……………..

Ông ………… có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo Trưởng Phòng quản lý trực tiếp, Phó Giám đốc tuyển dụng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng……năm…… cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông ………… và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

CÔNG TY

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm