Tin tuyển sinh

Phương án tuyển sinh trường Đại học Quảng Bình năm 2017

236

Năm 2017, Trường Đại học Quảng Bình được giao 2300 chỉ tiêu tuyển sinh các ngành Đại học và các ngành Cao đẳng. Các quy định cụ thể như sau:

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển

TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã hóa tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
I Các ngành đào tạo đại học:     1400
1 Giáo dục Mầm non 52140201 – Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU M00 110
2 Giáo dục Tiểu học 52140202 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, GD công dân

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

C14

D01

110
3 Giáo dục Chính trị 52140205 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân

– Ngữ văn, Địa lý, GD công dân

– Ngữ văn, GD công dân, Tiếng anh

C00

C19

C20

D66

40
4 Giáo dục thể chất 52140206 – Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU T00 40
5 Sư phạm Toán học 52140209 – TOÁN, Vật lý, Hóa học

– TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

– TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

D07

45
6 Sư phạm Vật lý 52140211 – Toán, VẬT LÝ, Hóa học

– Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

– Toán, VẬT LÝ, Sinh học

A00

A01

A02

45
7 Sư phạm Hoá học 52140212 – Toán, HÓA HỌC, Vật lý

– Toán, HÓA HỌC, Sinh học

– Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh

A00

B00

D07

45
8 Sư phạm Sinh học 52140213 – Toán, Vật lý, SINH HỌC

– Toán, Hóa học, SINH HỌC

– Toán, SINH HỌC, Địa lý

– Toán, Tiếng Anh, SINH HỌC

A02

B00

B02

D08

40
9 Sư phạm Ngữ văn 52140217 – NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

– NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh

– NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D14

D15

45
10 Sư phạm Lịch sử 52140218 – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

– Toán, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

C00

D09

D14

40
11 Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):

– Tiếng Anh Tổng hợp;

– Tiếng Anh Du lịch – Thương mại

52220201 – Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

– Toán, Lịch sử, TIẾNG ANH

– Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH

– Ngữ văn, Địa lý, TIẾNG ANH

D01

D09

D14

D15

120
12 Địa lý học

 

52310501 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, GD công dân

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Địa lý, Tiếng Anh

C00

C20

D01

D10

60
13 Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):

– Kế toán Tổng hợp;

– Kế toán Doanh nghiệp

52340301 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

D01

D07

120
14 Quản trị kinh doanh 52340101 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

D01

D07

60
15 Luật, (gồm 2 chuyên ngành):

– Luật Kinh tế thương mại;

– Luật Hành chính và Tư pháp

52380101 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C00

D01

120
16 Kỹ thuật phần mềm 52480103 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

60
17 Công nghệ thông tin 52480201 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

60
18 Kỹ thuật Điện, điện tử 52520201 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán,Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D07

60
19 Lâm nghiệp 52620201 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Sinh học, Ngữ văn

A00

A02

B00

B03

60
20 Phát triển nông thôn 52620116 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Sinh học, Ngữ văn

A00

A02

B00

B03

60
21 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 52850101 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Sinh học, Ngữ văn

A00

A02

B00

B03

60
II Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm   440
1 Giáo dục Mầm non 51140201  Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU M00 120
2 Giáo dục Tiểu học 51140202 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, GD công dân

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

C14

D01

120
3 Sư phạm Âm nhạc (ghép với Ngữ văn) 51140221 -Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 N00 40
4 Sư phạm Mỹ thuật (ghép với GD công dân) 51140222 -Ngữ văn, Năng khiếu Vẽ NT 1, Năng khiếu Vẽ NT 2 H00 40
5 Sư phạm Sinh học (ghép với Công nghệ) 51140213 – Toán, Vật lý,Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán,Sinh học, Địa lý

– Toán, Tiếng Anh,Sinh học

A02

B00

B02

D08

40
6 Sư phạm Địa lý, (gồm 2 chuyên ngành):

– Địa lý ghép với GD công dân;

– Địa lý ghép với Lịch sử

51140219 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, GD công dân

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Địa lý, Tiếng Anh

C00

C20

D01

D10

80
III Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm   460
1 Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) 51220113 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, GD công dân

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Địa lý, Tiếng Anh

C00

C20

D01

D10

40
2 Tiếng Anh 51220201 – Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

40
3 Tiếng Trung Quốc 51220204 – Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

40
4 Quản trị kinh doanh 51340101 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

D01

D07

50
5 Kế toán 51340301 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

D01

D07

50
6 Công nghệ thông tin 51480201 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

40
7 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 51510103 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D07

40
8 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 51510301 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán,Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D07

40
9 Chăn nuôi (ghép với Thú y) 51620105 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Sinh học, Ngữ văn

A00

A02

B00

B03

40
10 Lâm nghiệp 51620201 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Sinh học, Ngữ văn

A00

A02

B00

B03

40
11 Nuôi trồng thủy sản 51620301 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Sinh học, Ngữ văn

A00

A02

B00

B03

40

Lưu ý:  Ký hiệu trong các tổ hợp xét tuyển

-Môn thi chính (nhân đôi): Chữ in hoa, đậm

-Môn so sánh: chữ thường, đậm

2. Phương thức tuyển sinh

a) Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đối với tất cả các ngành học;

b) Riêng các ngành có môn thi năng khiếu, Nhà trường tuyển sinh dựa vào kếtquả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và điểm thi môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi để xét tuyển;

c) Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học.

3. Đối tượng tuyển sinh, ưu tiên trong tuyển sinh

a)Vùng tuyển: Các ngành sư phạm chỉ tuyển thísinh có hộ khẩu tại Quảng Bình. Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. Điểm trúng tuyển theo ngành học.

b)Ưu tiên trong tuyểnsinh:Nhà trường áp dụng ưu tiên trong tuyển sinh về tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển vào các ngành học của các đối tượngquy định tại khoản 2, và khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017. Cụ thể:

-Ưu tiên theo nhóm đối tượng và theo khu vực (theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017) với khung điểm ưu tiên theo mức chênh lệch điểm trúng tuyểngiữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là0,5 (nửa điểm) đối với thang điểm 10.

– Ưu tiên xéttuyển thẳng vào trường các đối tượng được quy định tạikhoản 2, và khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017.

– Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được Nhà trường ưu tiên trong xét tuyển vào trường theo khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017.

4. Điều kiện đăng ký xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, sau đó Nhà trường xây dựng phương án xét tuyển.

– Riêng các ngành có môn thi năng khiếu (GD mầm non; GD thể chất; CĐSP Mỹ thuật, CĐSP Âm nhạc): Điểm môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

5. Tuyển sinh các ngành có mônthi Năng khiếu

– Điều kiện xét tuyển các ngành có môn thi năng khiếu: Để xét tuyểnvào các ngành có môn thi năng khiếu, thí sinh phải dự thi các môn năng khiếu dotrường Đại học Quảng Bình tổ chức hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu tươngứng cùng khối ngành đào tạo của các Trường ĐH khác tổ chức thi trong năm 2017;

– Nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi năng khiếu:từ  25/4/2017 đến hết ngày 10/6/2017

– Tổ chức thi các môn năng khiếu: ngày28,29 và 30/6/2017

– Hồ sơ đăng ký dự thi: Theo quy địnhcủa Nhà trường (có file đính kèm phía dưới).

6. Điểm xét tuyển

a) Điểmxét tuyển các ngành không quy định môn thi chính:

Điểm xét tuyển = điểm thi môn 1+điểm thi môn/bài 2+điểmthi môn/bài 3+điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng);

b) Điểm xét tuyển các ngành cóquy định môn thi chính hoặc môn năng khiếu:

Điểm xét tuyển = điểm thi môn 1+điểm thi môn/bài 2+(điểmmôn thi chính hoặc môn năng khiếu)´2 + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).

c) Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bằng nhau (không có chênh lệch điểm)

d) Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:Sử dụng môn so sánh đối với các thí sinh bằng điểm.

7. Hồ sơ, thời gian, cách thức – địa điểm đăng ký xét tuyển

– Nhà trường tổ chức tiếp nhận Hồ sơĐKXT và xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau mỗi đợt xét tuyển,nếu chưa đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo công khai xét tuyển bổ sung(ngành, chỉ tiêu).

– Để tham gia xét tuyển đợt 1, thí sinhnộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sởGDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Các đợt xét bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộplệ phí theo quy định của Nhà trường.

– Đối với các ngành cao đẳng ngoài sư phạm, Nhà trường tổ chức nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 15/7/2017, (sau khi thí sinh đã nhận được phiếu kết quả thi THPT quốc gia), thí sinh gửi hồ sơ ĐKXT về cho Nhà trường để được xét tuyển cùng đợt với đợt xét tuyển đợt đầu tiên (xét tuyển đợt 1), cụ thể như sau:

a) Hồ sơ ĐKXT

– Phiếu ĐKXT (theo mẫu) có ghi rõđợt xét tuyển. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, sốtrường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp(nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

– Bản sao Giấy chứng nhận kết quảthi THPT quốc gia năm 2017;

– Bản sao hợp lệ các loại giấy chứngnhận ưu tiên (nếu có);

– Một phong bì đã dán sẵn tem vàghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

b) Thời gian, cáchthức – địa điểm:

– Thời gian: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Cách thức – địa điểm:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tạiPhòng Đào tạo (tầng 2, Nhà Hiệu bộ – Trường Đại học Quảng Bình)

+ Cách 2: Nộp qua đường bưu điện (căncứ vào dấu ngày gửi trên phong bì để tính thời gian nộp hồ sơ xét tuyển), Hồ sơgửi về theo địa chỉ:

Bộ phận tuyển sinh – PhòngĐào tạo- Trường Đại học Quảng Bình

Số 312 Lý Thường Kiệt- TP ĐồngHới- Quảng Bình

8. Lệphí xét tuyển/thi tuyển

Nhà trường áp dụngmức thu lệ phí tuyển sinh theo khoản 1, 2, 3 thông tư 40/2015-TTLT-BTC-BGDĐT, cụthể như sau:

– Thísinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào Trường: 30.000 đồng/hồ sơ

– Thísinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng: 30.000 đồng/hồ sơ.

– Thísinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu hoặc các ngành có thi năngkhiếu:

+ Đăngký tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

+ Đăngký tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ(bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

9. Trúng tuyển và Nhập học

a) Thí sinh trúng tuyển vào trườngĐại học Quảng Bình phải xác nhận nhập học vào trường trong thời hạn quy định củaBộ GD&ĐT bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc giađến trường bằng thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại trường (đối với trườnghợp trúng tuyển đợt 1) hoặc có thể bằng phương thức trực tuyến (đối với trườnghợp trúng tuyển các nguyện vọng bổ sung).

b) Thí sinh trúng tuyển vào trườngĐại học Quảng Bình cần nộp bản sao hợp lệ những giấy tờ sau đây: Học bạ; Giấychứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trongnăm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp cácnăm trước; Giấy khai sinh; Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy địnhtrong văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; Giấy triệu tập trúng tuyển.

– Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.quangbinhuni.edu.vn

– Đường dây nóng phục vụ tuyểnsinh: 0232.3824052.

Theo thethaohangngay

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm