Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Quyết định khen thưởng Hội thi Báo tường 20/11

Hội thi viết báo tường 20/11
23

Hội thi viết báo tường 20/11

Làm báo tường gửi tặng thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã trở thành truyền thống của bao thế hệ học sinh. Đây là nét đẹp, nhằm tôn vinh công lao to lớn của thầy cô giáo – những người hết lòng vì chồi non của đất nước.

1. Quyết định khen thưởng Hội thi Báo tường 20/11 mẫu số 1

PHÒNG GD&ĐT ……………….
TRƯỜNG ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …… ………, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng Hội thi báo tường nhân ngày 20/11 cấp trường

Năm học 20… – 20…

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU ………………………

Căn cứ Luật thi đua – Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua – Khen thưởng ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ và thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Xét theo kết quả Hội thi báo tường nhân ngày 20/11 cấp trường năm học …-….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng các tập thể đạt kết quả Hội thi báo tường nhân ngày 20/11 cấp trường năm học …-…. (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Thưởng kèm theo mỗi giấy chứng nhận là:

– Giải I: 100.000đ

– Giải II: 80.000đ

– Giải III: 70.000đ

– Giải khuyến khích: 50.000đ

Điều 3: Bộ phận văn phòng trường, tổ chuyên môn, kế toán trường và các tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3.

– Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐẠT GIẢI 
HỘI THI BÁO TƯỜNG NHÂN NGÀY 20/11 CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC …-…

(Kèm theo quyết định số: ……………)

STT

Tên tập thể

Đạt giải

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

Tổng cộng: … tập thể

2. Quyết định khen thưởng Hội thi văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

ỦY BAN NHÂN DÂN …….
TRƯỜNG ………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: / QĐ – VVT ……….., ngày … tháng … năm 20..

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng tập thể lớp đạt thành tích cao trong Hội thi 
văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Năm học: 20… – 20…

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……………………

– Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

– Căn cứ vào kế hoạch năm học 20… – 20…;

– Căn cứ vào kết quả Hội thi “Văn nghệ” mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

– Căn cứ vào quyền hạn của Hiệu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định khen thưởng cho 20 tập thể lớp đạt giải trong hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Danh sách đính kèm)

Điều 2. Mức thưởng được thực hiện theo quy định tại Hội nghị Cán bộ công chức,viên chức năm học 20… – 20….

Điều 3. Bộ phận văn phòng, các cá nhân có tên nơi điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

– Như điều 1;

– Lưu văn thư.

Bùi Tiến Dũng

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP ĐẠT GIẢI TRONG HỘI THI VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

NĂM HỌC …………– …………..

(Đính kèm Quyết định số …./QĐ – VVT ngày tháng năm 20…..)

STT HỌ VÀ TÊN Thành tích Khối Ghi chú
1 Tập thể lớp Giải 1 1
2 Tập thể lớp Giải 2
3 Tập thể lớp Giải 3
4 Tập thể lớp Giải 1 2
5 Tập thể lớp Giải 2
6 Tập thể lớp Giải 3
7 Tập thể lớp Giải 1 3
8 Tập thể lớp Giải 2
9 Tập thể lớp Giải 3
10 Tập thể lớp Giải 1 4
11 Tập thể lớp Giải 2
12 Tập thể lớp Giải 3
13 Tập thể lớp Giải 1 5
14 Tập thể lớp Giải 2
15 Tập thể lớp Giải 3
16 Tập thể lớp Giải Ấn tượng
17 Tập thể lớp Giải Ấn tượng
18 Tập thể lớp Giải Ấn tượng
19 Tập thể lớp Giải Ấn tượng
20 Tập thể lớp Giải Ấn tượng

Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu ở mục Giáo dục – Đào tạo như là:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm