Toán Học

Trắc nghiệm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án)

602

Trắc nghiệm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập tốt hơn môn Toán, xin mời các bạn tham khảo tài liệu Trắc nghiệm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án). Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm gtln gtnn của hàm số gồm các câu hỏi về tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trên 1 đoạn, 1 khoảng, tìm tham số thỏa mãn điều kiện,… được xây dựng dựa trên trọng tâm chương trình Toán 12 và đề thi THPT Quốc gia.

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y={{x}^{2}}+\frac{1}{x} trên khoảng \left( 0,1 \right) đạt tại điểm có hoành độ là:

A. \frac{3\sqrt{2}}{2} B. \frac{1}{\sqrt[3]{2}} C. \frac{2\sqrt[3]{3}}{3} D. \frac{\sqrt[3]{2}}{2}

Câu 2: Giá trị lớn nhất M và nhỏ nhất m của hàm số y=x+{{\cos }^{2}}x trên đoạn \left[ \frac{\pi }{4},\frac{\pi }{2} \right] là:

A. M=\frac{\pi }{4}+\frac{1}{2},m=\frac{\pi }{2} B. M=\frac{\pi }{2},m=1
C. M=\frac{\pi }{4}+\frac{1}{2},m=\frac{\pi }{4} D. M=1,m=0

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=\frac{2{{x}^{2}}+x-3}{2x-6} trên khoảng \left[ 1,2 \right] là:

A. \frac{-3}{2} B. \frac{3}{2} C. \frac{1}{2} D. \frac{1}{4}

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số y=x+\sqrt{2-{{x}^{2}}} trên đoạn \left[ -\sqrt{2},\sqrt{2} ]\right.

A. 1 B. \sqrt{2} C. 2 D. 2\sqrt{2}

Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số y={{x}^{4}}-2{{x}^{3}}+3 trên đoạn \left[ 0,2 \right]

A. 2 B. 3 C. 5 D. 11

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số:

A. -6 B. -4 C. 3 D. \frac{-9}{8}

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=\cos 2x-\sin x-3

A. 4 B. -5 C. 1 D. \frac{33}{8}

Câu 8: Cho hàm số: y=\frac{2+\sin x}{3-\sin x}. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lần lượt là:

A. \pi ,-\pi B. \frac{2}{3},\frac{1}{4}
C. 1, 3 D. \frac{3}{2},\frac{1}{4}

Câu 9: Giá trị lớn nhất của hàm số y=\cos x+\sqrt{2-{{\cos }^{2}}x} là:

A. 1 B. 2 C. \sqrt{2} D. 3

Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số y=\frac{1-x}{2x+3} trên \left[ 0,2 \right] là

A. 0 B. -1 C. 2 D. \frac{1}{3}

Câu 11: Giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của hàm số y={{x}^{3}}-3x+2 trên đoạn \left[ -2,0 \right]

A. M=2,m=0 B. M=4,m=-1 C. M=2,m=-1 D. M=4,m=0

Câu 12: Cho hàm số y=-{{x}^{3}}+3x+5. Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. \begin{matrix} \max y=5 \\ \left[ -2,0 \right] \\ \end{matrix} C. \begin{matrix} \max y=3 \\ \left[ -1,1 \right] \\ \end{matrix}
B. \begin{matrix} \min y=3 \\ \left[ -1,1 \right] \\ \end{matrix} D. \begin{matrix} \min y=7 \\ \left[ -1,1 \right] \\ \end{matrix}

Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số y=\sqrt{4x-{{x}^{2}}}

A. 0 B. 2 C. -2 D. 4

Câu 14: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=f\left( x \right)=x+\sqrt{4-{{x}^{2}}} lần lượt là:

A. 2\sqrt{2} và -2
B. \sqrt{2} và 2
C. 2 và -2
D. 2\sqrt{2} và 2
Câu 15: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Trên khoảng \left( 0,+\infty \right) thì hàm số y=-{{x}^{3}}+3x+1:

A. Có giá trị nhỏ nhất y = 3
B. Có giá trị lớn nhất y = 3
C. Có giá trị nhỏ nhất là y = -1
D. Có giá trị lớn nhất y = -1
Câu 16: Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng \left( 0,4 \right) đạt tại x bằng bao nhiêu, biết hàm số có dạng y=5-x-\frac{1}{x}

A. 3 B. 2 C. 1 D. -1

Câu 17: GTLN, GTNN của hàm số y=f\left( x \right)=\sqrt{5-4x} trên đoạn \left[ -1,1 \right]

A. 3 và 2 B. 3 và 1 C. 2 và 1 D. 3 và 0

Câu 18: Hàm số y=\frac{2x-m}{x+1} đạt giá trị lớn nhất trên đoạn \left[ 0,1 \right] khi m có giá trị bằng:

A. m=-1 B. m=2
C. m=0 D. m=1

Câu 19: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=f\left( x \right)=\sqrt{4x-{{x}^{2}}} trên đoạn \left[ \frac{1}{2},3 \right]

A. 2 và \frac{\sqrt{7}}{2} B. 3 và \frac{\sqrt{11}}{2}
C. 2 và \frac{\sqrt{5}}{2} D. 2 và \frac{\sqrt{3}}{2}

Câu 20: Hàm số y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+6 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 trên đoạn \left[ 0,3 \right] là:

A. m = 1 C. m>\frac{3}{2}
B. m = 2 D. m=\frac{31}{27}

Đáp án bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

1. B 2.A 3.A 4.C 5.B
6.D 7.B 8.D 9.B 10.D
11.D 12.B 13.B 14.A 15.B
16.A 17.B 18.C 19.A 20.D

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm