Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Bài thu hoạch Mô-đun 2: Kế hoạch Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý Giai đoạn 2020-2025

Chương trình GDPT 2018
57

Chương trình GDPT 2018

Bài thu hoạch Mô-đun 2: Kế hoạch Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý 2020-2025 là tài liệu tham khảo, phục vụ chương trình GDPT 2018. Xin được gửi tới các bạn tham khảo Mẫu Kế hoạch Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý 2020-2025 chi tiết.

PHÒNG GD-ĐT ………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………….

Số:…/KH-THPcD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày … tháng …. năm 20….

KẾ HOẠCH
Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý
trường Tiểu học …………….
Giai đoạn 2020-2025

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường Tiểu học ……………… được xây dựng dựa trên những căn cứ cơ bản dưới đây:

– Căn cứ vào kế hoạch phát triển của nhà trường, quy mô phát triển trường Tiểu học Phúc Diễn;

– Căn cứ tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL hiện nay của trường Tiểu học ……..

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thực trạng số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý của nhà trường năm học 2020-2021

Tổng số GV, NV, CBQL: 84

Thông tin chi tiết

TT

Đối tượng đánh giá[1]

Số lượng

Giới tính

Độ tuổi

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Nam

Nữ

Dưới 25

Từ 25 đến dưới 35

Từ 35 đến dưới 45

Trên 45

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

Cán bộ quản lý

3

3

1

2

2

1

Đủ

1

Hiệu trưởng

1

1

1

1

2

Phó hiệu trưởng

2

2

1

1

1

1

Giáo viên

67

2

65

6

28

24

8

3

64

Đủ

Giáo viên dạy môn cơ bản

52

1

51

6

22

16

8

2

50

Tiếng Việt

52

1

51

6

22

16

8

2

50

Toán

52

1

51

6

22

16

8

2

50

Đạo đức

52

1

51

6

22

16

8

2

50

Tự nhiên và Xã hội

29

29

3

15

10

4

2

32

Lịch sử và Địa lí

17

1

16

2

6

5

4

17

Khoa học

17

1

16

2

6

5

4

17

Giáo viên dạy môn chuyên biệt

14

1

13

6

8

1

13

Đủ

9

Ngoại ngữ 1

3

3

3

3

10

Tin học và công nghệ

2

2

1

1

2

11

Giáo dục thể chất

3

1

2

3

3

12

Âm nhạc

3

3

3

2

13

Mỹ Thuật

3

2

1

1

2

14

Tiếng dân tộc thiểu số

0

14

Công tác Đoàn/Đội

1

1

1

Nhân viên

15

Thư viện, thiết bị

2

2

2

1

17

Kế toán

1

1

1

1

18

Văn thư, thủ quỹ

1

1

1

1

19

Y tế

1

1

1

20

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

0

21

Giáo vụ (áp dụng đối với trường dành cho người khuyết tật)

0

2. Thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

2.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên

Điểm mạnh:

Điểm tồn tại, hạn chế:

2.2. Thực trạng cán bộ quản lý

Điểm mạnh:

Điểm tồn tại, hạn chế:

2.3. Thực trạng đội ngũ nhân viên

Điểm mạnh:

3. Các vấn đề về phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý cần tập trung giải quyết trong giai đoạn 2020-2025

Bồi dưỡng chuyên môn giáo viên đáp ứng chương trình GD tổng thể 2018, đặc biệt là bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ, mới công tác tại nhà trường.

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Xác định số lượng, cơ cấu đội ngũ GV, NV, CBQL cần bổ sung theo lộ trình thực hiện CT GDPT 2018 cấp tiểu học


Năm học

Đội ngũ

Số lượng hiện có

Số lượng dự báo theo các năm

Ghi chú

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

Cán bộ quản lý

3

3

3

3

3

3

Hiệu trưởng

1

1

1

1

1

1

Phó hiệu trưởng

2

2

2

2

2

2

Giáo viên

67

67

67

67

67

67

Giáo viên dạy môn cơ bản và hoạt động giáo dục

52

52

52

52

52

52

Tiếng Việt

52

52

52

52

52

52

Toán

52

52

52

52

52

52

Đạo đức

52

52

52

52

52

52

Tự nhiên và Xã hội

Lịch sử và Địa lí

Khoa học

Hoạt động trải nghiệm

52

52

52

52

52

52

Giáo viên dạy môn chuyên biệt

14

14

14

14

14

14

Ngoại ngữ 1

3

3

3

3

3

3

Tin học

2

2

2

2

2

2

Giáo dục thể chất

3

3

3

3

3

3

Âm Nhạc

3

3

3

3

3

3

Mỹ thuật

3

3

3

3

3

3

Tiếng dân tộc thiểu số

0

0

0

0

0

0

Công tác Đoàn/Đội

1

1

1

1

1

1

Nhân viên

5

5

5

5

5

5

Thư viện, thiết bị

2

2

2

2

2

2

Công nghệ thông tin

0

0

0

0

0

0

Kế toán

1

1

1

1

1

1

Văn thư, thủ quỹ

1

1

1

1

1

1

Y tế

1

1

1

1

1

1

2. Mục tiêu chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giai đoạn 2020-2025 đáp ứng CT GDPT 2018 cấp tiểu học

– Xây dựng đội ngũ CB, NV, CBQL vững về tay nghề, phẩm chất đạo đức lối sống chuẩn mực, hết long tận tụy với công việc.

– Tạo được niềm tin đối với nhân dân, giúp phụ huynh an tâm khi gửi con tại trường.

– Tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên về phương pháp đổi mới phương pháp dạy bộ môn.

– Bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên, nhân viên, CBQL đáp ứng chương trình GDPT 2018.

IV. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

1. Tham mưu cho cơ quan quản lý về bổ sung đội ngũ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

2. Phân công chuyên môn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã ra Quyết định phân công nhiệm vụ cho CBGV, NV đảm bảo đúng người, đứng việc, sử dụng hiệu quả đội ngũ, đảm bảo nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích.

Phân công 10 giáo viên có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt (đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng được cấp chứng chỉ) thực hiện dạy lớp 1 trong năm học đầu tiên thực hiện CTGDPT 2018 (năm học 2020-2021)

3. Bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng CT GDPT 2018

– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo vien theo các phương pháp linh hoạt khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

– Phân công các giáo viên cốt cán, các giáo viên có năng lực triển khai CTGDPT 2018 kèm cặp, hướng dẫn các giáo viên có năng lực yếu hơn để giáo viên tự thực hiện giờ dạy theo yêu cầu CTGDPT 2018.

– Mời giảng viên về bồi dưỡng cho giáo viên ngay tại nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả các giờ dạy cho học sinh.

4. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nề nếp sinh hoạt chuyên môn, đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018

– Xây dựng quy trình triển khai dạy học theo CTGDPT 2018.

– Thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn hang tuần để đảm bảo đồng hành, hỗ trợ thường xuyên đối với các giáo viên thực hiện CTGDPT 2018, thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở tất cả các tổ khối chuyên môn.

– Xây dựng các nội dung chuyên đề phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn của giáo viên.

5. Xây dựng cộng đồng học tập trong nhà trường tạo môi trường phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng CT GDPT 2018

Nhằm tạo môi trường để GV, NG, CBQL luôn học hỏi lẫn nhau, trau dồi chuyên môn và nâng cao ý thức.

– Nhà trường đã xây dựng cộng đồng học tập trong nhà trường cùng thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, lấy kinh nghiệm để triển khai các lớp tiếp theo thông qua các hoạt động như: tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục về đổi mới dạy học theo tiếp cận năng lực, về phương pháp và công cụ kiểm tra đánh giá năng lực người học…

– Kết hợp cộng đồng học tập giữa các trường trong cùng quận để hỗ trợ nhau phát triển chuyên môn thông qua hình thức sinh hoạt chuyên môn theo cụm.

6. Kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo khách quan, công bằng, làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực làm việc cho đội ngũ

– Hàng năm, nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ CBGV, NV thông qua hình thức dự giờ, thăm lớp, kiểm tra đột xuất… từ đó xác định được nhân sự nào cần được đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng ở lĩnh vực nào để phát huy tối đa tiềm năng của cá nhân và đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của nhà trường.

– Hàng tháng, nhà trường họp đánh giá xếp loại CBGV, NV trên cơ sở đánh giá chất lượng hoàn thành công việc được giao và kịp thời xử lý vi phạm (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

1. Tổ chức thực hiện phân công chuyên môn cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TH ………………..

* Giáo viên cơ bản

TT

Họ và tên

GVCN lớp

Số tiết/ tuần

Kiêm nhiệm khác

Ghi chú

1

* Điền tiên giáo viên

1A1

27

2

1A2

27

3

1A3

27

4

1A4

27

5

1A5

27

6

1A6

27

7

1A7

27

8

1A8

27

9

1A9

27

KTCM

10

1A10

27

KPCM

11

2A1

29

KTCM

12

2A2

29

13

2A3

29

14

2A4

29

15

2A5

29

16

2A6

29

17

2A7

29

18

3A1

27

KTCM

19

3A2

27

KPCM

20

3A3

27

21

3A4

27

22

3A5

27

23

3A6

27

24

3A7

27

25

3A8

27

26

3A9

27

27

3A10

27

28

3A11

27

29

3A12

27

30

4A1

26

KTCM

31

4A2

26

KPCM

32

4A3

26

33

4A4

26

34

4A5

26

35

4A6

26

36

4A7

26

37

4A8

26

38

4A9

26

39

5A1

26

40

5A2

26

KTCM

41

5A3

26

42

5A4

26

43

5A5

26

44

5A6

26

KPCM

45

5A7

26

46

* Điền tiên giáo viên

5A8

26

* Nhiệm vụ giáo viên bộ môn:

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số tiết/ tuần

Kiêm nhiệm khác

Ghi chú

1

* Điền tiên giáo viên

GV Nhạc

18

KTVTM

2

GV Nhạc

16

3

GV Nhạc

20

4

GV MT

19

5

GV MT

18

6

GV MT

19

7

GV TD

28

8

GV TD

24

9

GV TD

20

10

GV TA

20

KT TA- Tin

11

GV TA

20

12

GV TA

18

13

GV Tin

28

14

GV Tin

30

* Nhân viên:

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Kế toán

2

Văn thư- Thủ quỹ

3

Thư viện

4

Y tế

5

Thiết bị

2. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng CT GDPT 2018

BẢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH ……………

NỘI DUNG

MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

CÁCH THỨC BỒI DƯỠNG

CÁC NGUỒN LỰC THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG

Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cho học sinh theo hướng phát triển phẩm chất.

– Tập huấn

– Giáo viên.

Năng lực kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Đánh giá, kiểm tra học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

– Tập huấn

– Giáo viên.

Năng lực xây dựng văn hóa nhà trường

Tạo môi trường văn hóa trong trường học

– Tập huấn

– Giáo viên.

Năng lực phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Tạo mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

– Tập huấn, giao lưu, cùng tham gia kết các hoạt động giữa CMHS và nhà trường

– BGH, giáo viên

Năng lực quản trị dạy và học trong trường

Quản lý tốt công tác dạy và học trong nhà trường

– Tham gia các lớp bồi dưỡng

– CBQL.

Năng lực quản trị nhân sự

Quản lý tốt nhân sự trong nhà trường

– Tập huấn, bồi dưỡng

– CBQL

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT quận;

– KTCM;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

……………………

[1] Dựa vào Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Mời các bạn tham khảo các tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu mục Giáo dục đào tạo thêm:

Đây là Kế hoạch phát triển đội ngũ của Cô N.T.Huyền. Đã được đồng ý của cô chia sẻ trên nhóm Facebook, để mọi người tham khảo nên HoaTieu xin phép được chia sẻ một lần nữa để thầy cô cùng tham khảo hoàn thành tốt chương trình tập huấn Mô-đun 2.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm