Biểu mẫuThủ tục hành chính

Bản thuyết minh cơ sở vật chất cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản

Mẫu số 12NT Nghị định 26/2019/NĐ-CP
54

Mẫu số 12NT Nghị định 26/2019/NĐ-CP

Bản in

Thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản

Bản thuyết minh cơ sở vật chất cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản là biểu mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất của đơn vị sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP.

Mẫu số 12.NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

(Kèm theo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản số ……… ngày ….tháng …. năm…..)

1. Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ sản xuất: …………………………………………………………………………..……..

– Số điện thoại: ……………… Số fax: …………………. E-mail: ….………………….……….

2. Sản phẩm dự kiến sản xuất: ……………………………………………………………………

3. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (kèm theo bản sao có xác nhận của cơ sở)

– Thực hành sản xuất tốt (GMP)

Có □

Không □

– Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

Có □

Không □

– Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000)

Có □

Không □

– Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001)

Có □

Không □

– Hệ thống khác: ………………………………..

Có □

Không □

4. Thuyết minh chi tiết điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

a) Địa điểm sản xuất: ……………………………………………………………………………..

b) Nhà xưởng, trang thiết bị: ……………………………………………………………………..

c) Phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất: ……………………………….………………..

d) Hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học: …………………………….……………….

đ) Nhân viên kỹ thuật: ………………………………………………………..…………………..

e) Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh gồm: ………………………………………..……………..

g) Danh sách sản phẩm kèm theo: ………………………………………………………………..

………., ngày … tháng … năm 20…..
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm