Lịch sử

Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài

484

Từ năm 2017, môn Lịch sử được đưa vào kỳ thi THPT Quốc gia dưới dạng bài thi tổ hợp, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử trong thời gian 50 phút. Rất nhiều học sinh lo lắng khi phải nhớ những sự kiện lịch sử gắn liền với mốc thời gian trong môn Lịch sử. Bởi tính chất khô khan và lượng kiến thức phải nhớ rất nhiều. Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng học thuộc và nhớ lâu hơn. Chúc các bạn học tốt.

BẢNG HỆ THỐNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ 12 THEO BÀI

BÀI 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 – 1925

Thời gianNội dung (Sự kiện)
5-6-1911Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
6-1919Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam
1919Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa của giai cấp tư sản dân tộc
1920Công nhân Sài Gòn – Chơ Lớn thành lập Công hội đỏ
7-1920Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin.
12-1920Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp
1921Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari, báo Người cùng khổ là cơ quan ngôn luận
1922– Công nhân viên chức sở Công thương Bắc kì đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương- Bãi công của công nhân dệt, rượu, xay xát gạo ở Nam Định, Hải Dương, Hà Nội
1921-1923Ra đời các tờ báo Nhân đạo, Đời sống công Nhân…
1923Phong trào chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất khẩu lúa gạo Nam Kì
6-1923Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế nông dân ở Liên Xô và được bầu vào BCH của Hội
1923-1924Ra đời các tờ báo Sự thật, tạp chí thư tín quốc tế
11-11-1924Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu để đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng và truyền bá lí luận cách mạng GPDT vào Việt Nam
8-1925Công nhân thợ máy xưởng Ba son đấu tranh, đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân
1925Bản án chế độ thực dân Pháp ra đời

BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 – 1930

Thời gianNội dung (Sự kiện)
2-1925Thành lập Cộng Sản đoàn
6-1925Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
21-6-1925Ra đời báo Thanh Niên
1926-1927Bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân đồn điền Cao su Cam Tiêm, Phú Riềng
1927Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc in thành sách Đường Kách Mệnh
25-12-1927Thành lập Việt Nam quốc dân đảng
Cuối 1928Phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
2-1929Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh ở Hà Nội
3-1929Một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lập ra chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Bắc Kì
5-1929Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có cơ sở khắp cả nước
17-6-1929Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập
8-1929Thành lập An Nam cộng sản đảng
9-1929Thành lập Đông Dương cộng sản Liên đoàn
11-1929An Nam Cộng sản Đảng họp Đại hội bầu ra BCH Trung ương
1928-1929Cả nước có khoảng 40 cuộc bãi công của công nhân
6-1à8-2-1930Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (TQ)
9-2-1930Khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ
24-2-1930Đông Dương Cộng sản Liên đoàn xin gia nhập ĐCSVN
3-2-1930Lấy làm ngày kỉ niệm thành lập ĐCSVN
2-1930Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua

BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

Thời gianNội dung (Sự kiện)
1-5-1930Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra khắp cả nước nhân ngày Quốc tế lao động
12-9-1930Cuộc biểu tình của 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên
9-1930Xô viết ra đời ở Nghệ An
Cuối 1930 đầu 1931Xô Viết ra đời ở Hà Tĩnh
10-1930Luận Cương chính trị tháng 10 – Trần Phú

BÀI 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939

Thời gianNội dung (sự kiện)
3-1935Đại hội đại biểu lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc)
7-1935Quốc tế cộng sản tiến hành đại hội lần VII
6-1936Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền
7-1936Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II họp tại Thượng Hải (TQ)
11-1936Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương ra đời
3-1938Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương).

BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

Thời gianNội dung (Sự kiện)
11-1939Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VI (Bà Điểm – Hóc Môn)
22-9-1940Nhật vào Việt Nam
11-1940Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VII họp ở Ba Đình , Bắc Ninh
28-1-1941Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
10 → 19-5-1941Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần VIII tại Pác Bó, Cao Bằng
19-5-1941Mặt trận Việt Minh ra đời
1941– Việt Nam Cứu quốc quân ra đời- Thành lập Trung đội cứu quốc quân I và II
1943– Đảng đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam, thành lập Hội Văn hóa cứu quốc- Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng đẩy mạnh hoạt động, 19 ban xung phong “Nam tiến” ra đời
25 → 28-2-1943Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ở Võng La (Hà Nội) vạch ra kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
1944Hội Văn Hóa cứu quốc và Đảng dân chủ Việt Nam ra đời đứng trong hàng ngũ Việt Minh
25-2-1944Trung đội Cứu quốc quân III ra đời
7-5-1944Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị các cấp sửa soạn khởi nghĩa
22-12-1944Thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
9-3-1945Nhật đảo chính Pháp
12-3-1945Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
15 → 20-4-1945Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc kì
16-4-1945Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp
15-5-1945Hồ Chí Minh chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo cách mạng
4-6-1945Khu giải phóng Việt Bắc ra đời
13-8-1945Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và ban bố Quân lệnh số 1
14 → 15-8-1945Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)
16 → 17-8-1945Đại hội quốc dân ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thống qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban GPDT Việt Nam
16-8-1945Một đơn vị giải phóng quân về giải phóng thị xã Thái Nguyên
18-8-1945Nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền ở tỉnh lị
19-8-1945Hà Nội giành chính quyền
23-8-1945Huế giành chính quyền
25-8-1945Sài Gòn giành chính quyền
28-8-1945Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước
30-8-1945Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ
2-9-1945Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

BÀI 17. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2-9-1945 ĐẾN NGÀY 19-12-1946

Thời gianNội dung sự kiện
2-9-1945Quân Pháp xả súng vào đồng bào ta đang dự cuộc mít tinh ở Sài Gòn
23-9-1945Pháp tiến công Sài Gòn – mở đầu cho cuộc xâm lược trở lại nước ta lần hai bằng sự kiện đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ
8-9-1945Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ
5-10-1945Lực lượng viễn chinh Pháp đến Sài Gòn
11-11-1945Đảng tuyên bố tự giải tán nhưng thực chất rút vào hoạt động bí mật
6-1-1946Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước lần đầu tiên giành thắng lợi

BÀI 18. NHỮNG NĂM ĐẦU CUỘC KHÁNG HIÊN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950)

Thời gianNội dung (Sự kiện)
12-12-11946Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”
15-12-1946Pháp chiếm đóng cơ quan Bộ tài chính và Bộ Giao thông công chính
18-12-1946Pháp gửi tối hậu thư đòi ta phải hạ vũ khí đầu hàng
Tối 19-12-1946Thay mặt Đảng, Chính phủ, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng
chiến
3-1947Chính phủ Pháp cử Bôlae sang làm cao ủy Pháp ở Đông Dương
9-1947Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi ra đời
1947Chiến dịch Việt Bắc thu – đông
19-12-1947Pháp rút quân khỏi Việt Bắc
1949Bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp
5-1949Pháp đề ra kế hoạc Rơve
6-1949Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định đi đến thống nhất thành
Mặt trận Liên Việt
1948-1949Quân ta đẩy mạnh chiến tranh du kích, biến hậu phương của địch thành
tiền phương của ta
1950Chiến dịch Biên giới thu – đông
1-1950Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN lần lượt công nhận và thiết lập
quan hệ ngoại giao với ta
7-2-1950Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại
8-5-1950Mỹ viện trợ tài chính và quân sự cho Pháp, chính thức dính liều vào chiến tranh ở Đông Dương

5 ( 1 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm