Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên

Biểu mẫu đánh giá chất lượng Đảng viên
14

Biểu mẫu đánh giá chất lượng Đảng viên

Báo cáo kết quả danh sách đánh giá chất lượng đảng viên là mẫu dùng để tổng hợp, đánh giá chất lượng và chi bộ đảng viên. Đây là mẫu báo cáo dùng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp như: Trường học, bệnh viện, ủy ban…….. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên là gì?

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên là mẫu mà dùng trong việc đánh giá, tổng hợp về chất lượng của chi bộ đảng viên, loại báo cáo này được dùng trong các đơn vị phổ biến như bệnh viện, ủy ban nhân dân, trường học,…. Dựa vào đó có thể nhìn thấy được Đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra đề nghị để khen thưởng, biểu dương.

2. Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên

ĐẢNG BỘ……………….

Chi bộ……………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày……tháng……năm 20…..

BÁO CÁO
Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ và Đảng viên năm………

Kính gửi: Đảng uỷ………………

Ngày……….tháng………..năm 20…..…

Chi bộ:…………………………………………………………………đã tổ chức hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm……., Chi bộ báo cáo kết quả như sau:

I. Về đánh giá chất lượng chi bộ

1. Tổng số điểm chi bộ đạt được: ……………….điểm

2. Xếp loại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………

II. Về đánh giá chất lượng đảng viên

1. Tổng số đảng viên của chi bộ:…………..đ/c

2. Số đảng viên thuộc diện phải đánh giá:……………đ/c.

Trong đó:

Trong đó:

+ Có lý do……………………..đ/c

+ Không có lý do…………đ/c

* Kết quả:

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

DANH SÁCH

XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM……….

TT

Họ và tên

Kết quả xếp loại

Đề nghị xử lý

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Trong đó có vi phạm khuyết điểm

Định thời gian sửa chữa

Hình thức kỷ luật

Xoá tên

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Chú thích: Đánh dấu X vào cột tương ứng

– Cột 3: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Cột 4: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Cột 5: Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Cột 6: Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

– Cột 9: Ghi mốc thời gian do đảng viên cam kết và được chi bộ nhất trí.

– Cột 10: Ghi theo các hình thức kỷ luật do chi bộ đề nghị (nếu có): Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

….………., ngày.……..tháng ……..năm 20…..

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên

Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên trong mẫu báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên được áp dụng đối với toàn Đảng viên trong toàn Đảng, ngay cả đối với cấp ủy viên trường hợp đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn đánh giá, xếp loại chất lượng. Cụ thể

Đối với khung trong tiêu chí đánh giá

– Về tư tưởng chính trị; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; đạo đức, lối sống, phẩm chất

+ Tư tưởng chính trị: trung thành, làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đường lối của Đảng. Ngoài ra, Đảng viên cần vận động tuyên truyền những người xung quanh và nhân dân thực hiện đúng đường lối và chủ trương Đảng và Nhà nước. Không ngừng học tập, tham gia sinh hoạt chính trị

+ Đạo đức, phẩm chất, phẩm chất, lối sống: Làm theo tư tưởng, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó giữ gìn và phát huy gương mẫu của người đảng viên. Luôn lắng nghe và tiếp thu để hoàn thiện bản thân, đấu tranh với những tệ nạn, hành vi tiêu cực , xây dựng địa phương, đơn vị, chi đoàn đoàn kết vững mạnh

+ Ý thức về tổ chức kỷ luật: Cần chấp hành và thực hiện đúng các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương như chế độ sinh hoạt, đóng đảng phí,… cùng với đó giữ mối liên hệ mật thiết với chi ủy, đảng ủy tại nơi thường trú, tạm trú – luôn là tấm gương mẫu mực của đảng viên

+ Về lề nối, tác phong làm việc: Sáng tạo, năng động trong việc chủ động đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tinh thần hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp.

+ Tích cực, kiên quyết đấu tranh để phòng, chống các suy nghĩ, tư, tưởng, hành vi có biểu hiện suy thoái về đạo đức, chính trị, lối sống

– Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chức trách của đảng viên

+ Thực hiện theo quy định về nhiệm vụ được giao, chức trách của đảng viên

+ Mỗi đảng viên đồng thời là công chức, viên chức cần được làm rõ về chất lượng, khối lượng, hiệu quả, thời gian hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ . Cùng với đó đảng viên cần có thái độ cũng như ý thức, tinh thần tự trách nhiệm.

+ Đề cập về kết quả đánh giá sự tín nhiệm theo định kỳ, kết quả về việc đánh giá, xếp loại tại đơn vị, cơ quan, tổ chức.

– Về việc thực hiện sự cam kết rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng hằng năm

– Kết quả kiểm điểm

– Kết quả trong việc khắc phục những khuyết điểm và hạn chế đã được đề cập trong nhiệm kỳ trước đó.

Đối với khung tiêu chuẩn về các mức chất lượng

– Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc

+ Luôn là một đảng viên tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, lối sống , có sự đổi mới sáng tạo, có nhiều thành tích trong công tác nổi bật được đảng viên khác noi theo, học tập

+ Đối với các kết quả và tiêu chí được giao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt cấp độ lần lượt là “ xuất sắc” và “tốt” trở lên

+ Đối với đảng viên đồng thời là viên chức, công chức, cán bộ cần được xếp loại là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Về số lượng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không được vượt qua 20% số lượng đảng viên có xếp loại là “hoàn thành tốt nhiệm vụ” tại từng cơ sở tổ chức đảng

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Đối với các kết quả và tiêu chí được giao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt cấp độ lần lượt là “tốt” và “trung bình”trở lên

+ Đối với đảng viên đồng thời là viên chức, công chức, cán bộ cần được xếp loại là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên

– Hoàn thành nhiệm vụ

+ Đối với các tiêu chí cơ bản cần được đánh giá với cấp độ là “trung bình” trở lên

+ Đối với đảng viên đồng thời là viên chức, công chức, cán bộ cần được xếp loại là “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên

– Không hoàn thành nhiệm vụ

+ Không đạt mức là “hoàn thành nhiệm vụ”

+ Hoặc thuộc một trong những trường hợp:

Chỉ hoàn thành được dưới 50% nhiệm vụ và chỉ tiêu đã được giao trong năm

Đối với đảng viên đồng thời là viên chức, công chức, cán bộ cần được xếp loại là “Không hoàn thành nhiệm vụ”

Đảng viên thuộc trường hợp bị thi hành kỷ luật trong năm

Có biểu hiện về suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống được cấp có thẩm quyền đánh giá kết luận

Đối với trách nhiệm và thẩm quyền

– Mỗi đảng viên tự có trách nhiệm về đánh giá và xếp loại chất lượng

– Đảng ủy tại cơ sở, chi bộ cơ sở cần tiến hành tổ chức chủ trì thực hiện, xem xét sau đó quyết định về mức xếp loại về chất lượng đảng viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm