Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2020

Mẫu kiểm điểm tập thể cuối năm
62

Mẫu kiểm điểm tập thể cuối năm

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo trường học được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Ngoài bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm, bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý sẽ đưa ra những công tác đã đạt được trong năm vừa qua. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo số 1

ĐẢNG BỘ…

…(Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

… ……., ngày …. tháng … .năm ……..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm ………

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan (đơn vị); tập thể …kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, Nghị quyết kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

– Hạn chế, khuyết điểm (theo 5 nội dung nêu trên).

– Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

2. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân…

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký,ghi rõ họ tên)

2. Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo số 2

Đảng bộ (cơ quan)……………

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

tập thể ban thường vụ hoặc cơ quan, đơn vị năm …

Các tiêu chuẩn làm căn cứ để kiểm điểm tập thể lãnh đạo gồm:

Tiêu chuẩn 1: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

* Ưu điểm:

– Quán triệt chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước; của cấp ủy, HĐND và UBND các cấp để xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp cụ thể.

– Mức độ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

– Hiệu quả kinh tế – chính trị; văn hoá – xã hội đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và cơ sở.

– Phát hiện và giải quyết những vấn đề (nếu có): nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Khuyết điểm:

* Nguyên nhân đạt được và tồn tại, yếu kém:

Tiêu chuẩn 2: Xây dựng quốc phòng, an ninh:

* Ưu điểm:

– Thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh; công tác quốc phòng toàn dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

– Kết quả thực hiện Chỉ thị số ….-CT/TU của Tỉnh uỷ (thay Chỉ thị 15: thực hiện 5 giảm của Tỉnh).

– Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Công tác bảo vệ tài sản và bảo mật ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Khuyết điểm:

* Nguyên nhân đạt được và tồn tại, yếu kém:

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị:

* Ưu điểm:

1- Xây dựng Đảng:

– Công tác tư tưởng chính trị: tinh thần và thái độ học tập, quán triệt nghị quyết, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức nâng cao trình độ chính trị. Kiên quyết chống lại những luận điệu sai trái chống Đảng, chống Nhà nước, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lên nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết quả lãnh đạo thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Công tác tổ chức: Đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ, thực hiện công tác phát triển đảng viên. Chế độ tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng theo thẩm quyền. Xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

+ Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và sử dụng cán bộ, đảng viên.

+ Phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh. Phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức. Thực hiện các quy định, quy chế của tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể và cơ quan.

+ Thực hiện về giữ mối quan hệ nơi cư trú.

– Công tác tự kiểm tra và kiểm tra cấp dưới. Chống biểu hiện sai trái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

– Công tác dân vận: Tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.

+ Phối hợp giải quyết các điểm nóng trên địa bàn.

2- Xây dựng cơ quan, chính quyền:

– Xây dựng cơ quan, đơn vị trên tinh thần phục vụ nhân dân.

– Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

– Xây dựng, cơ quan, chính quyền: sát dân; cải cách thủ tục hành chính; cán bộ, công chức có trình độ và tác phong đạo đức tốt; không để xảy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu gây phiền hà đối với người dân. Công tác bảo vệ rừng; đất đai; giải toả, đền bù…Giải quyết các vấn đề theo đúng trình tự và đúng pháp luật.

– Thực hiện chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của công dân.

– Kết quả xếp loại cơ quan, đơn vị cuối năm.

3- Xây dựng đoàn thể:

– Lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kịp thời, đầy đủ ban chấp hành mặt trận, đoàn thể và khu dân cư; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mặt trận, đoàn thể.

– Đoàn thể làm tốt công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và vụ việc phức tạp, nổi cộm ở cơ sở.

– Xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh – sạch đẹp.

– Kết quả xếp loại chất lượng từng đoàn thể cuối năm.

* Khuyết điểm:

* Nguyên nhân đạt được và tồn tại, yếu kém (của 3 nội dung nêu trên):

*Tóm tắt: nhận xét, đánh giá của cấp ủy, HĐND và UBND hoặc ngành dọc cấp trên về những nội dung có liên quan đến tập thể và cá nhân trong báo cáo tổng kết năm.

(Ghi chú: các tiêu chí trên là gợi ý để viết kiểm điểm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Nơi nhận:

……, ngày… tháng… năm… T/M…..

(ký tên, đóng dấu)

3. Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo trường học

ĐẢNG BỘ ………………………

CHI BỘ ………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM

Tập thể chi ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo …………….. năm ………

Thực hiện công văn số …………. ngày …/…/20… của Ban Thường vụ Thị ủy về việc Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Tập thể chi ủy ………………. kiểm điểm các mặt công tác năm 20… như sau:

I. Kết quả lãnh đạo, quán triệt, thực hiện các chương trình kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ được giao.

A. Vai trò lãnh đạo, quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

1. Ưu điểm:

Chi uỷ chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các chương trình kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với đảng viên

Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đặc biệt thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách của địa phương nơi cư trú.

100% Đảng viên kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng viên đã tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

100% Đảng viên có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người đảng viên.

Thực hiện tốt nghị định của chính phủ về chấp hành ATGT đường bộ, phòng chống các dịch bệnh; Nghị định 27 về việc cưới, việc tang; Kí các cam kết thi đua trong nhà trường.

Chỉ đạo 100% Đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 20…-20… và 20…-20…

Chi uỷ chỉ đạo về phẩm chất đạo đức, lối sống của Đảng viên

Chi bộ lãnh đạo chỉ đạo đảng viên luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia tốt các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ-Kỉ cương-Tình thương-Trách nhiệm” “Trung thành-Sáng tạo-Tận tụy-Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng chí đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn.

Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động:” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

100% Đảng viên thực hiện nghiêm túc 19 điều cấm đảng viên không được làm.

Chi uỷ chỉ đạo chính quyền thực hiện các nhiệm vụ trong năm học

Nhà trường đã triển khai, tổ chức và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của các cấp trong năm học 20…-20…, 20…-20… tới 100% CBGVNV và HS trong toàn trường.

Thực hiện tốt cuộc các vận động do ngành phát động như cuộc vận động “hai không với 4 nội dung”,“ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”;…

Chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Sở GD-ĐT và kế hoạch năm học của nhà trường.

Năm học 20…-20… đạt kết quả như sau:

– Trường được công nhận đạt tiên tiến, nhiều giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm:

+ Về phía giáo viên: …………………………

+ Về phía học sinh: …………………………

+ Hoạt động phong trào: Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào và đạt nhiều thành tích cao. Cụ thể: Giải nhất hội thi “Khi tôi 1 ” do thị đoàn Đồng Xoài tổ chức; Tham gia Hội thi “Sáng tạo trẻ” đạt giải 1 nhì, 1 giải 3; Tham gia hội thi “âm nhạc và vũ điệu tỉnh lần IV” đạt 1 giải nhì cấp tỉnh; tham gia hội thi tiếng hát HSSV cấp tỉnh đạt 2 giải ba. Đặc biệt trong năm học vừa qua nhà trường đã hỗ trợ trao học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền hơn 65 triệu đồng.

2. Một số hạn chế:

3. Nguyên nhân của những hạn chế:

B. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực:

1. Công tác xây dựng Đảng

Ưu điểm

Hạn chế:

Nguyên nhân:

2. Công tác xây dựng cơ quan, chính quyền

Ưu điểm:

Hạn chế:

Nguyên nhân: Do sự phân bổ giáo viên từ của Sở GD ĐT từ các năm học trước.

3. Công tác dân vận, xây dựng đoàn thể

Ưu điểm:

Chi bộ nhà trường đã luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng các đoàn thể trong nhà trường vững mạnh.

Kết quả năm học 20…-20…:

Hạn chế:

Nguyên nhân:

Cán bộ làm Công đoàn và Đoàn thanh niên không chuyên trách, chưa qua đào tạo nghiệp vụ; thời gian hoạt động ít do gắn với hoạt động chuyên môn của nhà trường; kinh phí hoạt động còn hạn hẹp.

4. Xây dựng quốc phòng, an ninh

Ưu điểm:

II. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; trách nghiệm nêu gương của Ban Thường vụ Thị ủy và các giải pháp đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm tự phê bình và phê bình

1. Ưu điểm:

Thực hiện uy định 101-Q /TW về trách nhiệm nêu gương

Thực hiện theo các nội dung của Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cụ thể như sau:

Lãnh đạo chỉ đạo kiểm điểm tiếp thu sửa chữa những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 (khóa XII)

Về đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng:

+ Ngay từ đầu năm 20…, chi uỷ đã tập trung việc lãnh đạo công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giúp cho cán bộ, đảng viên và giáo viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và giáo viên viên tự đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong Đảng viên, giáo viên; giữ kỷ luật kỷ cương trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

+ Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém; lãnh đạo chi bộ khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

+ Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đảng viên, kiên quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời chủ động ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến” tự chuyển hóa trong nội bộ.

– Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập uốc tế:

+ Cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo sâu sát hơn nữa công tác phát triển đảng viên là giáo viên, phát hiện những giáo viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

+ Vận động, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ có thể tự học, tự rèn luyện, tự đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

* Kết quả: Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện thường xuyên hàng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đồng chí.

+ Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến trong giáo viên, học viên thể hiện qua việc sử dụng tiết kiệm giấy, điện, nước… hàng ngày.

+ Ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ trong cán bộ, GVNV được nâng cao: Ít tình trạng đi trễ về sớm, tích cực đầu tư cho công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng cho học sinh.

+ Mọi kế hoạch hoạt động của cơ quan đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt Tổ chuyên môn dẫn đến việc đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

2. Hạn chế:

3. Nguyên nhân của hạn chế:

III. Trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể và cá nhân:

1. Ưu điểm:

– Tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của các cấp ủy viên.

2. Một số hạn chế:

3. Nguyên nhân của những hạn chế:

IV. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật trong Đảng

1. Ưu điểm:

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đúng theo quyết định số 25-QĐ/TW ngày 24/11/2006 của Bộ chính trị.

Hạn chế: Bên cạnh những ưu điểm, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ cũng còn một số hạn chế như Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát ở Chi bộ, có đôi lúc còn chưa

Nguyên nhân: Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm;

V. Phương hướng khắc phục trong năm 20…

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức trong đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cơ quan.

Chú trọng đến việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy trí tuệ của đảng viên và quần chúng, tạo nên khối đoàn kết thống nhất trong tập thể sư phạm nhà trường.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ. Phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách công việc cụ thể, phát huy được năng lực, sở trường của từng cá nhân.

Chăm lo đến công tác phát triển đảng viên mới, tăng về số lượng nhưng phải đảm bảo về chất lượng góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chi ủy chi bộ thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Chi ủy đối với các đảng viên, các tổ chức đoàn thể và với mọi hoạt động của nhà trường chủ động ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy Chi bộ…………….. năm 20…. Rất mong được sự góp ý của các đồng chí trong chi bộ để việc lãnh đạo quản lí nhà trường của chi ủy chi bộ ngày càng có hiệu quả hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày… tháng… năm 20…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm